Sunday, October 14, 2012

Wie is die bruid van Christus?


L.w.:   die Kerk is NIE die bruid van Christus nie!  
- In die skrif word die kerk die "genooides" genoem, of die "bruilofsgaste", of "diensknegte" -


(1)  - Die skrif is duidelik daaroor dat DIE STAD, DIE NUWE JERUSALEM, die bruid van Christus IS!  (Openb. 21:9,10)  "En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam. En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal".

(2)   - In die OT profetiese boeke, word ISRAEL EN DIE LAND, ook as die Here se "vrou" voorgestel:  (Jes. 54:5 - "Want jou Maker is jou Man; HERE van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word".
(Jes. 62:4 -"Jy sal nie meer genoem word Verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word Wildernis nie. Maar jy sal genoem word: my welbehae, EN JOU LAND:  DIE GETROUDE; want die Here het ‘n behae in jou, EN JOU LAND SAL GETROUD WEES".(Jer 2:2).

------------------------------------------------------------------------------------


Die beeldspraak van "bruidegom en bruid", was graag deur die Ou Testamentiese profete gebruik om 'n gevoel uit te beeld oor hoe Jerusalem 'n puinhoop sal word en hoe die Here Hom uiteindelik weer sal ontferm oor die land, bv. Jer 7:34; Jer 16:9; Jer 33:11; Joe 1:8; Jes. 62:5 - hulle het die verlatenheid van die land, vgl. met die stem van die bruidegom en die stem van die bruid wat stil geword het;  en hulle sien uit na hoe die Here die lot van die land weer gaan verander en "soos die bruidgom bly is oor die bruid, so sal God bly wees oor Jerusalem".  Dit was dus vir die Jode 'n relatief bekende begrip en iets waarna hulle uitgesien het wanneer die Here Sy volk terugbring in hulle land en die land herstel.   "Gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê: So spreek die HERE: Ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter My aan geloop het in die woestyn, in ‘n onbesaaide land". 

(Hos 2:15-19) "En in dié dag, spreek die HERE, sal jy My noem: My man; en jy sal my nie meer noem: My Baäl nie. Dan verwyder Ek die name van die Baäls uit haar mond, sodat hulle by hul naam nie meer genoem sal word nie. Verder sluit Ek in dié dag vir hulle ‘n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde; ja, boog en swaard en oorlog sal Ek verbreek uit die land, en Ek sal hulle in veiligheid laat rus. En Ek sal My met jou verloof tot in ewigheid en My met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierenheid en in ontferming". In hierdie geval word Israel soos 'n vrou voorgestel en verloof aan Hom, ook word die Here gesien as haar "man".   -(Dit is met hierdie prentjie wat die Jode grootgeword het;  die woorde van die profete, uitgespreek oor die tyd wanneer die Here Sy koninkryk gaan oprig en Hy hulle eerste Liefde sal wees) (l.w., 1000-jarige Vrederyk).

Daar is 'n romantiese beeld wat deur verskeie kerke geskep word oor hoe Christene sit en wag, soos 'n bruid, op hulle bruidegom om hulle te kom haal. Dit is egter nie 'n getroue weergawe van wat die Skrif ons leer nie.   Die kerk is die "genooides" en word ook die "diensknegte" genoem.  Wanneer ons lees in Openb. 19:7 " want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak", praat dit NIE VAN DIE KERK WAT GEREED IS NIE, want dit is duidelik uit die skrif dat nie alle Christene gereed gaan wees wanneer Jesus terugkom nie. Die vrou van wie hier gepraat word, kan dus nie die kerk wees nie, want van die vrou  word gesê dat sy "gereed IS". Die kerk is nie die "bruid" wat haar gereed maak vir die bruidegom nie, maar eerder die diensknegte, (genooides, maagdes), wat hulle gereed maak vir die bruilof as "bruilofsgaste" (Matt. 9:15).  Alhoewel daar gepreek word oor hoe "gereed" ons moet wees, verstaan min wat dit regtig beteken. Om te sê dat die kerk "nie die bruid van Christus is nie", is dalk bietjie dinamies, want dit kan seker gesê word dat die kerk "deel is van die bruid van Christus", gesien dat "die nasies van die wat gered word,  in die lig daarvan (stad Jerusalem) sal wandel", (Openb. 21:24), maar ons moet ook onderskei tussen die "bruilof van die Lam" en die gebeurtenis na die 1000-jarige Vrederyk, met die nuwe hemel en aarde, wanneer die stad Jerusalem uit die hemel neerdaal op die aarde.
(Openb. 19:7)  "Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak".  Openb. 19:8 - "En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges". 
---------------------------------------------------------------------------------Die Gog en die Magog


(Openb. 20:7)  "En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word;
(Openb. 20:8)  en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see".


Die "Slag van Armageddon" in Openb. 16 en 19, is nie dieselfde as die gebeurtenis in Openb. 20 van die versameling van die "Gog en die Magog" nie.  Die slag van Armageddon vind plaas met die wederkoms van Jesus Christus, begin van 1000-jarige Vrederyk; terwyl die Gog en Magog (van Openb. 20) eers plaasvind aan die einde van die  1000-jarige Vrederyk.

(Openb. 20:9)  "En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind".  Siende al die nasies gaan optrek vir hierdie oorlog, gaan almal deur vuur vernietig word - na die gebeurtenis, is dit die Wit troon oordeel, en dan die nuwe hemel en nuwe aarde (Openb. 20,21).  
Dit sal plaasvind aan die einde van die 1000-jarige Vrederyk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die "Wederkoms" sal die begin wees van die 1000-jarige Vrederyk.  Jesus Christus, die Seun van God, sal as Koning regeer oor die hele aarde: (Openb.19:15)  "En uit Sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en HY SAL HULLE MET 'N YSTERSTAF REGEER, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige".

Die wat in Christus gesterf het met die wederkoms, sal opstaan uit die dode in nuwe liggame en die gelowiges wat oorgebly het in die lewe met die wederkoms, se liggame sal in 'n oogwink verander word en met die Here verenig word.  Dit noem ons die "Eerste Opstanding". (Die tweede opstanding van die onregverdiges, vind eers plaas na die 1000-jarige Vrederyk na die vuur uit die hemel op die Gog en die Magog).  Die wat deel gehad het aan die EERSTE OPSTANDING, sal saam met Hom as konings regeer in die 1000 jaar: (Openb. 2:26,27)  "En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het";  (Openb. 20:6)  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.  -  l.w. dat hierdie belofte slegs gemaak word aan "die wat oorwin".

Die woorde "Gog" en "Magog" word ook in skrifgedeeltes gebruik in Eseg. 38 en 39.  Alhoewel dieselfde woorde gebruik word, lyk dit tog nie of dit praat van die gebeurtenis in Openb. 20 nie, maar eerder van die slag van Armageddon.  Daar is definitiewe verskille tussen die twee skrifgedeeltes, soos dat alle nasies optrek na die slag in Openb. 20, maar in Eseg. 38/39 net sekere nasies optrek.  Waar die dooies bv. vir 7 maande nog begrawe gaan word in die Eseg. skrifgedeeltes, vind ons direk na die Openb. 20 skrifgedeelte, die Wit troon oordeel. Daarom dan dat sekere mense ook praat van die slag van Armageddon as die Gog en die Magog, maar daar moet onderskei word tussen die skrifgedeeltes van die twee slagte.
Christen Debat: Saligheid


Almal is bekend met die gesegde:  
"eenmaal 'n kind van God, altyd 'n kind van God"
 Alhoewel die gesegde glad nie voorkom in die Bybel nie, is daar heelwat ander skrifte waarvan die afleiding gemaak kan word;  of is daar?

Vir jare is daar heelwat verskil onder leke sowel geleerdes oor die onderwerp van of die Christen sy/haar saligheid weer kan verloor nadat hy/sy tot bekering of wedergeboorte gekom het. 
 Sommige is van mening dat jy nooit jou saligheid kan verloor nadat jy 'n kind van God geword het nie;  ander is weer oortuig daarvan dat jy wel jou saligheid kan verloor, sou jy afdwaal of in opsetlik, aanhoudende stap.  

Daar is heelwat skrifte rondom die onderwerp en in hierdie debat word beoog om na soveel moontlik skrifte te gaan kyk en die moontlikhede van elke stelling te oorweeg.   
------------------------------------------------------------------------


Groep 1:  "Die Christen kan nooit sy/haar saligheid weer verloor nie"
(Die volgende word deur die groep as bewyse voorgehou)


-  Nadat iemand Jesus Christus as sy Saligmaker aangeneem het, dan kan daardie persoon versekerd wees van sy/haar kindskap in die Here.(Joh. 6:37-40; 3:16; 10:9) 
-  As 'n Christen bly stap in sonde en nie die nodige vrug dra nie, dan het hy nooit regtig tot bekering gekom nie.(Joh. 10:24-27;  1 Joh. 2:3,4; Matt. 7:16; Matt. 7:22,23) 
-  "Saligheid" kan nie verkry word deur "heilig lewe" of wette nie, maar deur 'n keuse te maak vir die Here. (Rom. 3:23,24; Joh. 3:16; Rom. 4:13-16;  5:1,2; 1 Joh. 1:8-10))
-  Almal sondig, al kom hulle tot bekering - God vergewe altyd -   Jesus het klaar vir daardie sondes betaal.(1 Joh. 1:9; 1 Kor. 5:1-5)  


(Joh 6:37)  Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie.
(Joh 10:27)  My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.
(1Jn 2:4)  Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie.
(Matt 7:15)  Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.
(Rom 4:13)  Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof.
(Rom 5:1)  Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus;
(1Kor 5:5)  om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus.
(1Kor 3:15)  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.
(Rom 8:38,39)  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.
---------------------------------------------Groep 2:  "Die Christen kan sy/haar saligheid verloor as hy/sy bly stap in aanhoudend, opsetlike sonde" 
(Die volgende word deur die groep as bewyse voorgehou)  
                                  


-  Daar is heelwat voorbeelde van mense in die Bybel wat verloor het wat hulle eens ontvang het van die Here; dus alhoewel die kind van God versekerd kan wees van sy saligheid, kan hy dit verloor as hy dit nie oppas nie.(Adam en Eva het ewige lewe verloor - Gen. 3;  koning Saul het Heilige Gees verloor - Dawid het ook geglo dit kan gebeur - Ps. 51:11; Lucifer, gevalle engele - het "seunskap" verloor;  ens.)

-  Heelwat gemeentes en Christene is gewaarsku in die Bybel dat hulle afgesny kan word van die saligheid(Hebr. 10:26-31; Gal. 6:7,8; Rom. 8:12,13)

-  Christene se name kan uitgevee word uit die boek van die lewe(Openb. 3:5,6)

- Daar moet onderskei word tussen "opsetlike, aanhoudende sondes" en "daadsondes wat gedurig bely word" - die skrif is duidelik dat die uiteinde van opsetlik, aanhoudende sondes, "die dood" is.(1 Joh. 2:15-17; Hebr. 10:26,27; Ef. 5:5-7; Rom. 8:12,13; 1 Kor. 10:1-12; Fil. 3:18,19; Gal. 4:8-11)(Heb 10:25-28)  Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie,  maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat die teëstanders sal verteer.  As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van twee of drie;


(Gal 6:7)  Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.
Openb 3:5)  Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele.
(Openb 3:11)  Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.
(Openb 2:11)  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.
(1Jn 2:17)  En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.
(Ef 5:5-7)  Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.  Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid.  Wees dan nie hulle deelgenote nie.
(Rom 8:12,13)  Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie;  want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.
(1Kor 10:12)  Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.
(Openb 2:4,5)  Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.
-------------------------------------------------------------------------------

Opsomming:

Tussen die twee sienings, dra altwee se sieninge heelwat krag en die oplossing is nie noodwendig dat een reg is en een verkeerd is nie, maar eerder dat die sienings mekaar aanvul, bv. Joh. 6:66 is 'n goeie voorbeeld. In die gedeelte sien ons dat  'n klomp dissipels Jesus verlaat.  Wanneer ons die skrif in konteks lees, dan spreek dit nie van mense wat heeltemal alvallig geraak nie, maar eerder van mense wat in die eerste plek nie regtig geglo het nie!  Dus, soos die eerste groep se stelling, is daar BAIE MENSE WAT VOORGEE HULLE IS CHRISTENE, MAAR  INDERDAAD NIE IS NIE EN HULLE VRUG BEWYS DIT, maar ons moet ook die hele Bybel in konteks neem, nie net een skrifgedeelte nie, en saamstem met die tweede groep wat die stelling maak dat DAAR  DIESULKES IS WAT REGTIG TOT BEKERING KOM, MAAR AFVALLIG RAAK EN DIE GEVAAR LOOP DAT HULLE AFGESNY KAN WORD - sien verse.

 Net so kan met sekerheid gesê word dat die ware kind van God absoluut versekerd kan wees van saligheid, maar dan moet ander skrifte wat duidelik weergee dat mense hulle saligheid kan verloor, sou hulle dit nie oppas nie, ook in aanmerking geneem word.  Die een is nie verkeerd en die een reg nie, maar altwee is reg - ONS KAN SEKER WEES VAN ONS SALIGHEID, MAAR ONS KAN DIT VERLOOR AS ONS DIT NIE OPPAS NIE - sien skrifte.

Dat saligheid nooit verkry kan word deur "werke" nie en dat vrug 'n bewys is van die wat regtig tot geloof gekom het, is duidelik uit die skrif;  tog is daar Christene wat in aanhoudend opsetlike sonde stap, maar  werklik die Here eens as eerste liefde geken het, dus verwys dit na die wat van die geloof afvallig raak of geraak het.  Paulus bemoedig ons om diesulkes te vermaan tot hoop dat so iemand terugkom op die pad, maar dit is duidelik uit die skrif dat sou iemand hom nie bekeer nie, die Here "sy kandelaar kan verwyder".  Die uiteinde van die sonde is die dood, dus die verskil tussen opsetlik aanhoudende sonde en daadsondes wat opregtelik bely word en afgelê word.

Alhoewel ons deur genade die ewige lewe verniet verkry het, beteken dit nie dat God dit nie sal wegneem as ons van die geloof afvallig raak nie (soos party mense glo dat God nie 'n geskenk sal terugneem nie).  Die briewe deur Jesus aan die gemeentes in Openbaring, is genoeg bewys van hoe die Here daaroor voel - Hy sal 'n geskenk terugneem as iemand Hom as sy eerste Liefde verlaat (dit praat dus van iemand wat die Here op 'n stadium as Eerste Liefde geken het, maar nie meer nie - dus,  iemand wat gelowig geword het, maar afvallig geraak het).
Tydlyn Adam - 12 stamme van Israel


SKEPPING
|
ADAM  +  EVA
(Sondeval / Weggestuur uit die tuin)
|
Kain               Abel   
Set
(Kain het vir Abel doodgemaak)
|
ENOS
KENAN
MAHALALEL
JERED
HENOG
METUSALAG
LAMEG
|
NOAG
(Sondvloed  /  Noag se Ark)
(God sluit 'n verbond met Noag)
|
GAM                    JAFET
SEM
|
ARPAGSAD
SELAG
HEBER 
PELEG
REHU
SERUG
NAHOR
TERA
|
ABRAM  (ABRAHAM)
(Die roeping van Abraham)(Abram verlaat Ur - sowat 1900 jaar v.C.)
|
ISAK
|
JAKOB (ISRAEL)
|
ISRAEL SE 12 SEUNS (12 STAMME VAN ISRAEL)

=============================================================


http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/p/ons-ware-geskiedenis.html