Tuesday, October 8, 2013

Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos

(LEES 2 PeT. 2:1-9)

(2Pe 2:9)  die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word;Van watter "versoeking" praat hy hier waaruit die Here die godsaliges verlos? (2Pe 2:9)  "die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word"  dus, die teenoorgestelde van "om uit versoeking verlos te word", is "om bewaar te word vir die dag van oordeel".   
 Hoe verlos Hy hulle uit versoeking?  -As ons die gedeelte in konteks lees, praat hy van  die valse profete en leraars wat nie gespaar sal word nie, net soos God ook nie die engele gespaar het, asook die ou wereld nie...  Wie is uit die "versoeking" verlos?  Noag, met sewe ander,  en Lot... - God het hulle veilig gehou.  Die skrifgedeelte verduidelik dus vir ons "hoe" Hy die godsaliges uit versoeking verlos, m.a.w., Hy hou hulle veilig (nie noodwendig veilig hou in tye van verdrukking nie, alhoewel Hy sal as Hy wil, maar veilig hou "op die dag van oordeel",  wanneer die onregverdiges bewaar word vir die dag van oordeel of wanneer Hy wraak uitoefen op die onregverdiges). 

Terwyl 'n studie op eindtydskrifte, altyd duidelik uitwys dat die wederkoms eers sal plaasvind iewers op die sewende seel, is daar heelwat Christene wat nie kan verstaan hoe die godsaliges nog op die aarde kan wees in daardie tyd nie. Daarom is daar heelwat valse leerstellings rondom die onderwerp en het sommige besluit dat die wederkoms in twee dele geskied, leerstellings wat heeltemal onskriftuurlik is en bloot gebou is op "afleidings" - sien my blogpost, getiteld "die doel van die wegraping": http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/die-doel-van-die-wegraping.html  


Ons moet onthou dat voor  die sewende seel, daar reeds baie dinge met die aarde gaan gebeur (asook op die sewende seel).  (Mat 24:22)  "En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word". - d.w.s., die uitverkorenes sal nog op die aarde wees in daardie dae;  dit is hoekom die Here die dae sal verkort! - God gaan nie die godsaliges "wegneem" soos baie leer nie, maar Hy sal die "dae verkort".  Dit beteken ook nie dat hulle nie hulle lewe kan verloor nie;  inteendeel, dit sal ook 'n tyd wees waarin baie Christene op die proef gestel gaan word deur verdrukking, en ander verdruk word ter wille van om die evangelie te verkondig. Dit sal die dae wees wanneer die evangelie aan die hele wereld verkondig word en Christene sal met hulle lewe betaal vir hulle geloof.  
Op die sesde seel sien ons bv. 'n groot aardbewing, sterre wat op die aarde val, die hemel wat wegwyk soos 'n boek wat toerol, berge en eilande wat uit hulle plekke versit word ens. Die 6 de seel word afgeeindig met die woorde: (Openb. 6:17 - "want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?")  dit is nie dinge wat met die aarde gebeur waarvoor ons moet bang wees nie, of die wat die liggaam kan doodmaak nie, maar "vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel"! (Matt. 10:28b).(Gaan lees gerus Matt. 10:15-42-(Mat 10:39 - "Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind".)
In die tye van die eerste 5 seels, sien ons oorloe en gerugte van oorloe, nasies en koninkryke wat teen mekaar opstaan, hongersnode, pessiektes, aardbewings en groot verdrukking van die gelowiges.  En alhoewel die vierde seel ('n tyd van verdrukking) net oor 'n vierde deel van die aarde gaan wees, kan ons nie dieselfde se van die 5 de seel (die groot verdrukking) nie!  L.w. dat alle nasies, stamme, volke en tale deur die groot Verdrukking gaan: - (Openb. 7:9)  "Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; (Openb. 7:14)  En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.

Wanneer gaan die Here dan nou eintlik die godsaliges verlos? -  wanneer Hy Sy wraak uitoefen op die onregverdiges, op die dag van oordeel - (NIE in die tyd van dit wat met die aarde gebeur voor dit nie, of in die tyd van vedrukking nie!).   In die skrifgedeelte in Luk. 18:1-9, die gelykenis van die onregverdige regter, (Luk 18:7,8 - "Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?  Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?) wil dit lyk of Jesus vir ons 'n uitkoms belowe om hierdie ander dinge vry te spring;  tog, wanneer ons dit in konteks lees met die vorige hoofstuk, asook spes. v.9, dan moet ons verstaan dat Hy gepraat het van die daardie "dag van die Here", m.a.w., die "dag van oordeel".  (v. 9: "En Hy het ook met die oog op sommige wat op hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel").  Nog 'n konteks in die gedeelte: (Luk 18:1  "En Hy het ook aan hulle ‘n gelykenis vertel met die oog daarop dat ‘n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie") - sien my blogpost, getiteld "As Jesus kom, sal Hy wel die gleoof op aarde vind?: http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8353727352980347449#editor/target=post;postID=4069851158389632782


 Wie val NIE onder die godsaliges nie? (wie sal nie veilig gehou word op die dag van oordeel nie?):   -soos  "DIE MENSE VAN DIE OU WERELD , EN  DIE MENSE VAN SODOM EN GOMORRA"  - dit is m.a.w. die wat "meer besig is met die lewe, as met die Here, die sedeloses wat losbandig lewe, die onregverdiges...ens."; 
-  OOK DIE VALSE PROFETE EN DIE VALSE LERAARS - die wat uit hebsug met verdigte woorde voordeel trek uit ander, die wat verderflike ketterye heimlik invoer, en die Here verloen...  

 - "die Here weet om die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel..."


---------------------------------------

(2Th 1:7)  en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele

(2Th 1:8)  in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.
(2Th 1:9)  Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte,
(2Th 1:10)  wanneer Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag; want ons getuienis het by julle geloof gevind.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-here-weet-om-die-godsaliges-uit.html

Hoe vgl. verskillende Eindtydskrifte met mekaar?

Die raamwerk wat Jesus vir ons gegee het van die eindtye (in die evangelies), kan goed vgl. word met dit in die boek van Openbaring, veral deur na 'n raamwerk te kyk van die 7 seels en dit te vgl. met 'n raamwerk van volgorde eindtyd gebeure evangelies - tog verskil geleerdes heelwat hieroor.  (Oor of die 7 briewe regtig ooreenstem met die 7 seels en ook verwys na spes. tydperke, is daar nie veel sekerheid nie en alhoewel baie inligting ooreenstem, is ander inligting nie so duidelik nie, maar ons moet verstaan dat die briewe spesifiek gerig was aan sekere gemeentes, en vir alle Christene van vandag nog daardie selfde dinge kan beteken - natuurlik was elke brief gekoppel met die onderskeie gemeentes se omdstandighede). 
---------------------------------------------------------

Hieronder volg 'n raamwerk waarin die boek "Openbaring" met die Eindtyd skrifte in die "Evangelies" vgl. word;  die moontlikheid word ook ondersoek van sou dit met die 7 Briewe in Openbaring vgl. word: 

 (l.w. dat hierdie slegs 'n interpretasie is)

* (Openbaring) Eerste seel wit perd, oorwinnaar, kroon gegee 
 (Evangelies)(Vgl. dit met Jesus se woorde, Matt. 24:4,5 en Mark. 13:6 en Luk. 21:8 waar Hy telkens waarsku oor valse Christusse )
-   (7 Briewe )( vgl. dit met die  Eerste brief:  hulle doen goeie werke, maar KEN nie die Here as hulle eerste liefde nie - kom dus godsalig voor, 'n valse vrede en liefde ) ?
  


(Openbaring) Tweede seel:  -Openb. 2:8-11:  vuurrooi perd, neem vrede van aarde weg, maak mekaar dood

 - (Evangelies)(vgl. dit met - Matt. 24:6,7; Mark. 13:7,8; Luk. 21:9,10 - Oorloe, opstande en gerugte van oorloe)
-   (7 Briewe )(vgl. dit met die Tweede brief:  armoede, lyding, verdrukking en vervolging ) ?


* (Openbaring) Derde seel:  Openb. 6:5,6:  "swart perd, skaal in hand, rantsoen koring vir 'n penning"

 (Evangelies)(vgl. dit met Matt. 24:7, Mark. 13:8 en Luk. 21:11 - aardbewings, hongersnode, pessiektes, beroeringe)
 (7 Briewe)(vgl. dit met die Derde brief:  gelowiges wat vashou aan die Naam van die Here, maar valse leraars en leerstellings toelaat / dus ook gelowiges wat in sonde stap wat regverdig word deur sg. leerstellings )?* (Openbaring) Vierde seel:  Openb. 6:7,8:  :vaal perd, sy naam die dood, doderyk volg hom, mag oor 4 de deel van die aarde, om dood te maak, pessiektes, hongersnood, wilde diere
 (Evangelies)(vgl. met Matt. 24:9, 11,14, 15 en 21,  Mark. 13:9,10 en 14 en Luk. 21:12 - verdrukking, valse profete, getuig aan die hele wereld, gruwel van verwoesting in heiligdom, die in Judea vlug na berge)
 (7 Briewe)(vgl. dit met die Vierde brief:  Jesus deursoek die harte en niere, sommige is besoedel deur valse profete en het hulle nagevolg en hulle sal getugtig word) ?* (Openbaring) Vyfde seel:  Openb. 6:9-11:  "die siele onder die altaar van die wat gedood is ter wille van die woord van God en hulle getuienis, hulle pleit vir einde, wit klere, moes nog klein tydjie rus totdat medediensknegte en broeders wat nog gedood sou word, voltallig

(Evangelies)(vgl. met Matt. 24:21,23;  Mark.13:22, van Groot Verdrukking, Valse Christusse en Valse Profete)
(7 Briewe)(vgl. dit met die Vyfde brief:  - gelowiges wat die naam het dat hulle lewe, maar hulle is dood;  daar was die wat op die punt gestaan het om te sterwe;  die wat nie besoedel is, het belofte van wit klere ) ?* (Openbaring) Sesde seel:  Openb. 6:12-17, 'n tyd van 'n groot aardbewing,  son swart soos harige sak, maan soos bloed, sterre val op aarde, hemel wyk weg soos 'n boek wat toegerol word, berge en eilande word uit plekke versit, mense steek hulle weg in spelonke en rotse van berge, mense bang vir DIE TOORN VAN DIE HERE wat kom

- (Evangelies)(vgl. met Matt. 24:29, Mark. 13:24 Luk. 21:25,26:  son verduister, maan gee nie sy glans, sterre val, die hemele word geskud, mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van dinge, kragte van die hemele sal geskud word) 
(7 Briewe)(vgl. met die Sesde brief:  -  die met min krag en die woord bewaar en Sy Naam nie verloen nie ) ?(Openbaring) Sewende seel:  Openb. 8:1-10:11;  Openb. 11:15-19; Openb. 15:1-16:21; Openb. 18:1-24; Openb. 14:7-20; Openb. 19:1-20:6:  7 basuine, en 3 wee, 7 skale (of plae), 7 donderslae (val van Babilon, Wederkoms,  Armageddon...)

(Evangelies)(vgl. met Matt. 24:30,31; Mark. 13:26,27; Luk 21:27:  die Wederkoms, engele word uitgestuur om die uitverkorenes te versamel)
-  (7 Briewe)(vgl. met die Sewende brief:  - gelowiges wat lou is, wat hulle sekuritiet plaas in wereldse dinge en besittings, die wat nie die godsaligheid najaag nie en die wat "sien soos die wereld sien") ?

Kenmerkend van die Eindtye

Kenmerkend van die Eindtye:

-  daar sal mense wees wat spot oor die wederkoms van die Here en moedswillig nie ag gee op die waarheid nie - die skrif noem dat diesulkes stap "VOLGENS EIE BEGEERLIKHEDE";

-  daar sal sedelose mense wees wat DWAALLERINGE verkondig

-  gelowiges sal begeer om die wederkoms te sien, maar dit nie sien nie;

-  daar sal VALSE CHRISTUSSE wees wat mense probeer verlei om agter 'n valse messias aan te gaan;

-  dit sal wees soos in die dae van Noag:  mense sal MEER BESIG wees MET DIE LEWE AS MET DIE HERE 

-  dit sal wees soos in die dae van Lot:  mense sal meer besig wees met die lewe as met die Here

- daar moet eers 'n "AFVAL" kom; (dan word die mens van die sonde geopenbaar) (daarna wederkoms en ons vereniging met Hom...) 

-  daar sal die wees wat die GELOWIGES probeer MISLEI DEUR VOOR TE GEE ASOF DIE DAG VAN CHRISTUS AL DAAR IS(maar die afval moet eers kom, daarna sal die mens van sonde geopenbaar word, daarna wederkoms...)

-  dit is daardie tyd wanneer hulle se:  "VREDE EN VEILIGHEID" (mense sal hulle hoop plaas in 'n wereldse vrede en veiligheid)

-  daar sal VALSE PROFETE en VALSE LERAARS wees wat verderflike leestellings invoer en die Here verloen;

-  baie mense sal die valse profete en valse leraars se verderflikhede navolg en a.g.v. daarvan sal DIE WEG VAN DIE WAARHEID GELASTER WORD;

-  uit HEBSUG, sal die valse profete en leraars baie voordeel uit gelowiges trek met gebruik van verdigte woorde;

-  daar sal SWAAR TYE wees:  mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,  verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.

-  mense sal  deur ALLERHANDE BEGEERLIKHEDE gedryf word, mense  wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.  Hulle sal  die waarheid teëstaan;  hulle is verdorwe in die verstand en onbetroubaar ten opsigte van die geloof.  

-  GODDELOSE MENSE en bedrieërs - hulle sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word.

-  mense sal GROOTPRATERIG wees;  sal weet om goed te doen, maar dit nie doen nie; 


-  sal SKATTE VERGADER;   rykdom en besittings sal belangrik wees


-  mense sal NIE NA DIE WIL VAN DIE HERE SOEK NIE;


-  BASE sal ONEERLIK wees en hulle werkers minder betaal as wat hulle toekom;


-  mense sal die REGVERDIGES VEROORDEEL en vermoor;


-  mense sal WEELDERIG en LOSBANDING lewe.

-    God sal die ongeregtiges die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/kenmerkend-van-die-eindtye.html
VIR SKRIFGEDEELTES:  http://warechristene.blogspot.co.nz/p/e-h.html

Gee ons "meer geloof"

Baie mense soek (meer) "geloof" vir die verkeerde redes, m.a.w. vir wat hulle uit die "deal" kan kry.  Dit is juis waarna Jesus verwys in v.7-10!  ((Luk 17:10)  So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen").  As iemand die Here dien bloot vir wat hy uit die deal kan kry, dan is sy persepsie verkeerd.  Dan gaan dit oor om "homself groter te maak".  Daarom moet ons ons kinders van kleins af leer dat "werk" nie altyd vir "verdienste" is nie! Die lewe gaan nie regtig oor "wat iemand vermag" of "verdien" nie, maar eerder oor "dien".  Omdat meeste mense met 'n verkeerde persepsie grootword dat die lewe gaan oor vermag of verdien, is dit vir hulle moeilik om "te dien" - dit is hoekom mense altyd wil probeer uitstyg bo ander, sodat hulle nie hoef "te dien" nie.  Dit is hoekom Eva van die boom van kennis van goed en kwaad geeet het, sodat sy "soos God" kon wees - die begeerte na "groter of beter wees" was altyd dit wat die mens laat faal het. 

(Luk 17:5)  Toe het die apostels aan die Here gesê: Gee ons meer geloof.
(Luk 17:6)  En die Here sê: As julle geloof gehad het soos ‘n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê: Word ontwortel en in die see geplant—en hy sou julle gehoorsaam wees.
Net soos die apostels, wil ons ook somtyds vra:  Here, gee ons meer geloof...  Hoe gaan ons meer geloof he?  In v. 7-10 verduidelik Jesus dit verder as volg:  (Luk 17:7) "En wie is daar van julle wat ‘n dienskneg het wat ploeg of vee oppas, en as hy inkom van die veld vir hom sal sê: Kom dadelik hier aan tafel? (Luk 17:8)  Sal hy nie eerder vir hom sê nie: Maak vir my die aandete klaar en omgord jou en bedien my totdat ek geëet en gedrink het; en daarna kan jy eet en drink? (Luk 17:9)  Bedank hy daardie dienskneg, omdat hy gedoen het wat hom beveel is? Ek glo nie. (Luk 17:10)  So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen".  
Hierdie antwoord van die Here, is NIE so heeltemal wat meeste sou verwag Jesus se antwoord sou wees nie! 
Wat het "dienskneg" te doen met "geloof"?  

M.a.w., wat Jesus eintlik vir hulle geleer het, is dat "meer geloof" gaan oor "om soos 'n onverdienstelike dienskneg te wees".

As ons gaan kyk na wat "geloof" self werklik is, (Hebr. 11:1-"Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie"), dan merk ons dat dit iets is wat van binne kom - VERTROUE, HOOP...  maar wat het dit te doen met "dienskneg"?  
Kom ons kyk na 'n vb. van 'n vertrouensverhouding in 'n opset van werk en waar iemand vir 'n baas werk: dit is altyd maklik om te sien wie die is wat "vertroue" in hulle base het. 'n Werker wat reken dat hyself beter besluite neem as die baas, of dat hy meer kennis het, gaan nie altyd die baas onderdanig wees nie en ook kronies verskil van hom.  Daar is dus nie die nodige vertroue nie.  Kyk ons na 'n ouer-kind verhouding waar die kind glo dat sy pa of ma minder weet as sy onderwyser of as wat die wereld vir hom vertel, dan is die ook 'n tipiese geval waar die kind in opstand kom teen die ouer se gesag, m.a.w. daar is nie vertroue nie.  Vertroue en hoop is dus gegrond op ons persepsie van 'n ander en word bewys deur die "ondergeskik stel van", of " 'n dienskneg wees van".  Iemand stel homself ondergeskik aan sy leier omdat hy sy leier vertrou.  'n Kind stel homself ondergeskik aan 'n ouer, omdat hy sy ouer vertrou.  Waar daar dus 'n "opstand" probleem is, is daar ook 'n probleem met vertroue. 'n Kind kan nou nie juis 'n vader vertrou wat onregverdig is nie!  'n Werker kan nie 'n baas vertrou wat skelm is nie!  
As iemand iemand anders ten volle vertrou, sal hy ook onderdanig wees ten spyte van die feit van of hy met hom saamstem of nie!   Dit het dus te doen met ons persepsie van die ander persoon. NET SO HET "GELOOF" TE DOEN MET ONS PERSEPSIE VAN DIE HERE.  As ons persepsie reg is, dan wil ons Sy dienskneg wees, m.a.w. Hom vertrou - dit is nie iets wat opgewek word nie, maar 'n toestand van die hart. Ons as ouers moet dus seker maak dat ons die regte persepsie van die Here by ons kinders kweek.  Daarom is dit belangrik om vir hulle te leer dat die Here regverdig is, dat Hy nooit foute maak nie, dat Hy altyd help, dat Hy in beheer is ens....., maar meer nog, moet ons daardie geestelike lewe vir hulle wys deur saam met hulle te bid of hulle te leer om self na die Here uit te reik, 'n lewe  lewe van onderdanigheid aan die Here sodat hulle dit eerstehans kan ervaar.  Ons sien dus die belangrikheid van geestelike onderrig en Christelike lewe.  

Ons persepsie moet wees: 
- dat die Here in beheer is van ons lewe en die lot van ons lewe bepaal en dat ons moet lewe volgens Sy wil;
- dat die mens, as deel van Sy skepping, Hom moet eer (hoe kan die skepping groter wees as die Skepper!);
- dat die Here nie beskryf word deur die mens nie, maar Hy die een is wat altyd was, is, en sal wees en Homself beskryf aan die mens soos Hy wil;
- dat die mens, as deel van Sy skepping, Hom moet gehoorsaam en dat die Here van hom kan verwag wat Hy ookal wil en met hom doen, wat Hy ookal wil.

Wanneer iemand leer om gehoorsaam te wees aan die Here, dan kom geloof outomaties, want deurdat iemand gehoorsaam is aan Sy opdragte, werk Hy deur hom.  So werk die Here ook net Sy gawes deur die wat bloot gehoorsaam is! - deur die wat DIENSKNEGTE is (sonder om iets te wil verdien)

(Luk 6:46)  En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?

(Luk 6:47)  Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en dit doen Ek sal julle wys soos wie hy is.
(Luk 6:48)  Hy is soos ‘n man wat ‘n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het; en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was.
(Luk 6:49)  Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos ‘n man wat ‘n huis sonder fondament op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot.

Wie is nou eintlik deur die Gees gelei?

Wie's nou eintlik deur die Gees gelei?

 Besluite moet nooit deur logika of vrees gedryf word nie, maar deur die wil van die Here.  
===================================================
-Christene moet mekaar bemoedig om DIE WIL VAN DIE HERE TE SOEK en dan mekaar ondersteun! 
-Die Christen se taak is nie om vir ander Christene "besluite te neem" nie!  Die leierskap in die kerk se taak is ook nie om besluite te neem nie, maar om na die wil van Here te vra (en dan gehoorsaam te wees aan die Here).  Om ander gelowiges te lei, het min te doen met besluite, maar eerder om iemand anders te ondersteun OM DIE WIL VAN DIE HERE TE DOEN.  
- Dit is ook a.g.v. hierdie feit dat min Christene regtig die gawes van die Gees ervaar, omdat hulle nie weet wat dit is om na die wil van die Here te soek en GEHOORSAAM te wees nie.  Gawes het te doen met WAT DIE HERE WIL DOEN, nie wat mense wil doen nie. 
-Christenskap gaan nie oor "ons wil" nie, maar oor die Here se wil.  Kerk moet nie gaan oor die besluite wat ons neem nie, maar oor gehoorsaamheid aan die Here se wil.  
===================================================
Lees die volgende skrifgedeeltes:  (Hand. 21:3.4)  (Hand. 21:8-11) (Hand. 21:13) 

Wie was nou eintlik deur die Gees gelei (in die betrokke skrifgedeeltes)?  
Paulus?  
Of die dissipels?  
Paulus het gevoel dat die Gees hom lei om op te gaan Jerusalem toe (Hand. 20:22-25);  die dissipels het gevoel die Gees lei hulle om hom te verhoed om op te gaan Jerusalem toe.  Wie was regtig deur die Gees gelei?  Moes Paulus na die dissipels geluister het? Ons bevind onsself ook baiemaal in hierdie posisie waar ander mense vir ons wil besluit. Alhoewel dit somtyds is omdat ander omgee, is hulle besluit nie altyd reg nie en kan hulle eintlik veroorsaak dat ons nie die wil van die Here uitvoer nie. 
Voor Paulus oorgevaar het na Tirus (Hand. 21:3,4), het hy in Efese letterlik totsiens gese aan die dissipels daar, selfs verklaar dat hy hulle nie meer sal sien nie! (Hand. 20:22-25).  Die Here het vir hom gewys dat daar iets op hom wag, tog nie vir hom gese om nie te gaan nie. Die dissipels in Tirus se waarskuwing was meer deur vrees gedrywe en deur die manier "hoe hulle sien".  Die feit dat die Here vir Paulus gewys het wat gaan gebeur, het nie beteken dat hy nie moes gaan nie.  Logika het maar min met besluite te doen. 
 Besluite moet nooit deur logika of vrees gedryf word nie, maar deur die wil van die Here.  

Dit is nie die enigste geval waar ons van hierdie soort optrede lees nie - kyk ook Mat 16:22 nadat Jesus vir die dissipels vertel het hoe Hy sal ly, doodgemaak word en op die derde dag sal opstaan:  
"Toe neem Petrus Hom opsy en begin Hom bestraf en sê: Mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie! (v.23)  Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense".  Die raad wat ander vir ons gee, alhoewel met goeie bedoelings, is nie altyd die wil van die Here nie - Jesus noem dat dit is wanneer iemand "die dinge van mense bedink" en nie van God nie. Logika of kennis het min met "besluite" te doen en word baiemaal deur verkeerde motiewe gedrywe. Die gelowige is veronderstel om, soos Paulus, net eenvoudig GEHOORSAAM te wees (aan die Here), maak nie saak wat die implikasies van die besluit gaan wees nie, maar natuurlik moet daardie gelowige dan ook die wil van God ken! (Dit kan bv. nooit die wil van die Here wees dat iemand "verkeerd doen" nie, dus, in so 'n geval, sou dit die Christen se plig wees om in te gryp en "vir iemand 'n besluit te neem" en die persoon te waarsku). 
In alle gevalle, is dit Christene se plig om mekaar te oortuig om DIE WIL VAN DIE HERE TE SOEK EN TE DOEN.  Daarom sal ander gelowiges se logika nie altyd sin maak nie.  Die gelowige moet hom deur die Here laat lei, nie deur mense nie!  
Ons moet dus versigtig wees wanneer ons ander wil "help" dat ons onsself nie bevind in die posisie waar Petrus homself bevind het nie. 
Baie Christene sien vandag "Christenskap" as 'n taak om vir ander te help "om besluite te neem",  terwyl ons eerder mekaar moet bemoedig "om die wil van die Here te doen"   - in bg. gevalle het die dissipels Paulus bemoedig om nie die wil van die Here te doen nie;  het Petrus vir Jesus bemoedig om nie die wil van die Vader te doen nie... (alhoewel dit nie hulle bedoeling was nie!).  Ons moet versigtig wees en mekaar eerder ondersteun en ander se oe op die Here rig. Ook moet ons hierdie ding vir ons kinders van kleins af leer deur 'n vb. te stel van waar familie altyd eers bid oor 'n saak, en wag op die Here se antwoord alvorens daar opgetree word. Kinders leer so van jongs af gehoorsaamheid aan die Here.  Ouers wat nie 'n vb. wys van gehoorsaamheid aan die Here nie, leer hulle kinders om eerder gehoorsaam te wees aan mense as aan die Here.  Terwyl daar van die kind verwag word om gehoorsaam te wees aan die ouer, moet die kind ook verstaan dat, wanneer hy gehoorsaam is aan sy ouer, hy eintlik gehoorsaam is aan die Here omdat die ouer gehoorsaam is aan die Here. In daardie sin behou die kind die konsep van wie REGTIG IN BEHEER IS!
"DIE CHRISTEN HOEF EINTLIK GEEN BESLUITE TE NEEM NIE, HY MOET NET GEHOORSAAM WEES!" (aan die Here, natuurlik!)
(Hand. 5:29)  "En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense".


Friday, October 4, 2013

Gedagtes

(Mat 5:27)  "Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie.
(Mat 5:28)  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het".

Die manier hoe 'n man bv. na 'n vrou kyk "om haar te begeer", het te doen met die GEDAGTES. Wanneer gedagtes van begeertes ("lust") gekoester word, dan kan iemand dus sondig in sy gedagtes.  Ons besef nie altyd die erns van "gedagtes vernuwe" nie en daarom stel ons onsself gereeld bloot aan sondes sonder dat ons agterkom. Behalwe dit, beinvloed daardie gedagtes ons optredes en gestel.  Wanneer iemand bly dink aan toe iemand hom onregverdig behandel het, dan het daardie gedagtes vreeslike gevolge soos dat die persoon negatief raak teenoor die ander, of dat die persoon die Here kan begin kwalik neem, of dat die persoon self voel soos 'n nikswerd, of dat hy nie by vergifnis uitkom nie, ens. Daardie gedagtes kan ook omsit in ander sondige gedagtes, bv. afguns of verbittering e.a. As iemand daaraan dink om selfmoord te pleeg, dan pleeg hy sonde net deur daaraan te dink! Deur ons eie begeertes, veroorsaak ons dat ons in "versoeking" val.  Soos enige ander sonde, moet dit bely word, en net soos ons ander sondes afle en nie stap in opsetlik aanhoudende sonde nie, moet daardie "gedagte-sonde" dieselfde hanteer word en moet dit nie verder gekoester word nie.  Ons moet besef die erns van wat ons toelaat in ons gedagtes.  In Ef. 4, praat Paulus juis van hierdie kwessie, van die gemoed en wat ons in ons gemoedens toelaat.  Hy se o.a. in v.23 - "en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed" - dan praat hy bv. verder van hoe ons nie moet lieg nie en nie die son moet laat ondergaan oor ons toorn nie... en dan v. 27 "en gee (so) aan die duiwel geen plek nie" .  Deur verkeerde gedagtes te koester bv. "om met daardie toorn-gedagtes te gaan slaap sonder om die gedagtes te vernuwe", veroorsaak dat daar plek gemaak word vir die duiwel - daar word dus plek gemaak vir verbittering ens.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toe Kain vir Abel doodgemaak het, het dit begin by 'n gedagte!  God het hom gewaarsku hierteen: 
 (Gen 4:6) " En die HERE sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang?
(Gen 4:7)  Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie—die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers".  Kain het daardie verkeerde gedagtes gekoester, kwaad, sy hoof laat hang...  God maak dit duidelik in v.7 dat hy (Kain) wel BEHEER HET OOR DAARDIE GEDAGTES - "die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; MAAR JY MOET DAAROOR HEERS".  Alhoewel baie mense glo dat hulle geen beheer het oor hulle gedagtes nie, is dit nie waar nie.  

Elke mens het 'n wil en kan die besluit maak om sy gedagtes te verander - dit gaan hand in hand met "om jouself te onderwerp aan die Here" - aan Sy wil, gehoorsaam te wees aan Hom...  (vergifnis, om die waarheid te soek, om die godsaligheid na te jaag, om die Here se woorde en wette te oordink, te bepeins, om die Here se wil te soek en geduldig te wag op Sy antwoord, om aanhoudende sondes af te le ...............ens.
Die skrifgedeelte in 2 Kor. 10:3-6 word deur baie kerke heeltemal uit verband geneem en vele leerstellings word daar rondom gebou.  Christene word bv. o.a. geleer om te bid dat die Here hulle gedagtes vir hulle verander en lang gebede aangeleer waarmee hulle "die stryd stry", maar wat die skrifgedeelte einlik vir ons leer, is om self ons gedagtes te verander, te vernuwe: "terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus". 'n Gebed kan net help as die persoon self ook sy gedagtes verander.  Volgens die skrifgedeelte is dit die manier hoe ons die stryd stry en vestings neerwerp, m.a.w. wanneer die skrif se (2 Kor. 10:4)  "want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp", dan is dit in konteks met "om ons gedagtes te vernuwe, en dit (self) gevange te neem tot gehoorsaamheid aan Christus.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alhoewel daar vele skrifte is rondom die tema van "gedagtes", is dit nie eintlik iets waaroor Christene aldag praat nie.  (Selfs die wereld besef die invloed van gedagtes op ons gestel en lewe en vele mense neem deel aan oosterse meditasie, joga, ens. om hulle gedagtes te verander en dit af te sluit van dinge;  so ook is die Nuwe Era beweging se teologie  gebou op "om die manier hoe mense dink", te verander - hulle besef die krag daarvan!), maar Christene moet eerder WEGBLY VAN hierdie wereldse praktyke soos oosterse meditasie en gelowe wat nie Jesus Christus as enigste Saligmaker bely nie,  en kennis neem van wat die woord ons eerder leer oor die onderwerp van "gedagtes".  Baie Christene buk onder die las van "gedagtes wat hulle onderkry".  Dit is ook nie net vir uitgesoektes beskore nie, maar elke mens het hierdie probleem in die vlees. Ons moet dus kennis neem van wat die skrif ons leer oor die onderwerp en besef dat ons self in beheer is van ons gedagtes en moet bewus wees van verkeerde gedagtes, dit verander en ons gedagtes kry op die dinge daarbo.
Die mensdom is emosioneel uitgeput. Om die gedagtes te vernuwe, is iets wat elke Christen daagliks moet doen.  Ons moet ook seker maak dat ons genoeg persoonlike tyd inruim met die Here (soos Jesus vir ons geleer het), sodat ons perspektief kan verander en ons begin "sien soos Hy sien". Ons moet nie ons hoop in wereldse dinge plaas nie (soos Jesus vir ons geleer het);  die lewe moet ook nie vir ons gaan oor wat ons bymekaarmaak nie (soos Jesus vir ons geleer het). As ons gedagtes heeltyd op die wereldse is, dan gaan ons natuurlik vermoeid en belas voel (soos die res van die wereld).  Iemand voel moontlik belas omdat hy materialisties ingestel is (l.w. "gedagtes"!) op bv. besittings en voorkoms...  'n Ander voel dalk belas omdat hy homself meet aan ander se standaarde, soos om "belangrik te wees in die samelewing" - (weer-eens, let op die gedagtes!). As ons net besig is met die dinge wat 'n GEJAAG NA WIND is, sal die lewe nie sin maak nie.  Die Christen is veronderstel om anders te "dink en doen" as wat die wereld dink en doen;  meer presies, "is veronderstel om te dink soos die Here dink" (dus om Sy wil te soek en Hom gehoorsaam te wees). 
(Psa 139:23)  Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes;

(Rom 12:2)  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

(Heb 4:12)  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

(Col 3:2)  Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

(Rom 8:5)  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.
(Rom 8:6)  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede

(Mat 11:28)  Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.(Mat 11:29)  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele"


"Logika" is nie altyd die Wil van die Here nie!

In vandag se lewe word enige besluit gekoppel aan "hoe logies dit is".  Die wereldse mens sukkel om die logika van 'n Christen te verstaan omdat Christene anders dink en besluite anders benader.  Die ware kind van God neem besluite volgens die wil van die Here, nie volgens 'logika' nie, maar daar  is ook heelwat Christene wat eerder besluite neem volgens logika, in plaas van "volgens die wil van die Here"!  Die waarheid klink nie altyd "logies" nie, soos die feit dat die "koninkryk in so 'n mate begeer moet word, dat iemand bereid is om alles op te gee daarvoor"!  Die wereld OORDEEL volgens hulle eie sieninge en op wat hulle as logies bestempel. Die Christen is nie veronderstel om op dieselfde wyse besluite te neem, of te oordeel nie.  

 In die wereld word logika selfs gebou op "om te oordeel volgens kennis",  bv. om reg te eet;  tog verander hierdie "kennis" jaar na jaar en iets wat vandag 'n feit is, is nie meer more so nie, maar almal glo dit vandag.  Mense neem hierdie wereldse kennis aan, omdat dit vir hulle "logies" klink! En alhoewel die mens vandag dink dat hy dit alles uit"gefigure" het, is wereldse wysheid eintlik niks nuuts nie - selfs die eerste gemeentes was hieroor gewaarsku! (Kol 2:20-23 - "As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge soos: raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? — almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan—volgens die gebooie en leringe van mense, wat, alhoewel dit ‘n skyn van wysheid het, in eiesinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees").  (1Ti 4:8- "Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het")...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deur die eeue het die groot manne van God,  hulle egter min gesteur aan "logika":

- Dit was bv. nie logies dat Moses 'n volk in die wildernis inlei, waar hulle almal moontlik kon sterf nie!  (Inteendeel, baie van die volk het ook nie gedink dit is logies nie -  -Eks. 14:12- "Is dít nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie: Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien? Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe").
-  Dit was nie logies dat Dawid die groot Goliat aangevat het nie... 
-  Dit was nie logies dat die volk die land Kanaan kon inneem met reuse en al nie...
-  Dit was nie logies dat Abraham sy familie verlaat om na 'n vreemde land te gaan nie...
-  Dit was nie logies dat Noag 'n ark gebou het terwyl daar nie 'n teken instoor was van 'n vloed nie...
-  Dit was nie logies dat Stefanus die waarheid op mense afgedwing het terwyl hy geweet het hulle gaan hom stenig nie!
-  Dit was nie logies dat Paulus in 'n stad vol afgodsbeelde gaan staan en preek het nie!
...........en so kan ons aangaan...

("MANNE VAN GOD", NEEM BESLUITE VOLGENS "DIE WIL VAN DIE HERE", NIE VOLGENS LOGIKA NIE!)
Die feit is, as ons net dit gaan doen wat logies is, dan gaan dit oor "hoe ons dit sien", en nie oor hoe "die Here dit sien" nie.  Moses het die Vader VERTROU, ten spyte van logika.  So ook Dawid, Josua, Abraham, Noag, Stefanus, Paulus...... Deur gehoorsaam te wees aan die Here en na Sy wil te soek, het hulle outomaties die "geloof" gehad, maak nie saak wat ander mense gese het en hoe ander die situasie "gesien" het nie.  Selfs Christene sukkel somtyds om die Here te vertrou - die rede hiervoor is, omdat dit nie altyd gaan oor "gehoorsaamheid" nie, maar gaan oor "logika"!  (Spr. 21:3- "Om geregtigheid en reg te doen, is vir die HERE verkiesliker as offers").  -Baie Christene dien die Here met wat vir hulle logies is, maar laat die geregtigheid na, nl. om die wil van die Here te soek/vra alvorens hulle 'n besluit neem.

Dit maak dus sin dat Jesus die gelykenis van die dienskneg vertel het toe die dissipels vir Hom vra, "gee ons meer geloof" (Luk. 17:5-10). "Meer geloof" gaan nie oor "outoriteit" nie, maar juis oor "gehoorsaamheid" - m.a.w. "om soos diensknegte te wees".  Die Christen van vandag lyk ook maar baie soos die "volk in die woestyn" - dit gaan oor die manier hoe ons verstaan en "sien".  In die brief aan die gemeente van Laodicense (Openb. 3:14-22), praat Jesus van hierdie "blindheid" en beveel hulle "om salf van Hom te koop vir hulle oe sodat hulle kan sien". So "sien" baie Christene "soos die wereld sien":  hulle begeer rykdom en die lewe het begin gaan oor "bymekaarmaak" (dinge waarteen Jesus ons spesifiek gewaarsku het);  dit gaan oor status, eer, voorspoed, seen, wereldse kennis...ens.  Vir Christene is die Skrif ook nie aldag so "logies" nie - die Christen van vandag sukkel maar om terme te verstaan soos:  
- "Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind".

Die persepsie van Christenskap het totaal verander en kan in baie kerke nie eens meer vgl. word met die van die eerste gemeentes of met Jesus se leringe nie.  
-So is Christene bv. bewus van die belangrikheid van vas en gebed, maar om die een of ander rede dink hulle nie hulle hoef self te vas nie en daar word nie veel tyd uitgesit vir alleentyd met die Here of om saam met 'n ander te bid nie. 
-So ook die bergpredikasie - dit is een van die bekendste gedeeltes in die Bybel en Christene luister graag na Jesus se woorde, maar om dit te leef, dit wat Hy van ons verwag in die bergpredikasie, wel, dit is nou 'n ander storie! As dieselfde van Christene vandag verwag moes word wat van die eerste gemeentes verwag was, nl. om alle besittings te deel en ekstra eiendomme te verkoop en dit aan die gelowiges te gee - hoeveel sou regtig bereid wees om dit te doen???  

 Basiese Christelike beginsels is baie verdraai en dit het massas gelowiges se denke beinvloed - so leer heelwat kerke vandag dat "dit nie die Here se wil is dat ons moet ly nie"; "dat gelowiges mag bid volgens hulle begeertes"; "dat gelowiges glad nie hulle saligheid kan verloor nie, al stap hulle ook in aahoudend opsetlike sonde...." -  as hierdie gesegdes bekend of reg klink, dan is daar 'n groot probleem! Dit is heeltemal onskriftuurlik en definitief nie waaroor Christenskap gaan nie.  Die kerk is in 'n dilemma. Die ergste is dat baie Christene hierdie dinge glo en nie eens besef hoe verdraaid hulle denke is nie.  Die oplossing is dat die gelowige self in 'n verhouding met die Here kom en Hom vra om hom te leer.  Gelowiges moet teruggaan na die woord en meer tyd maak vir die geestelike.  
     Die Christen wat "vrug dra", is die Christen wat die WIL VAN DIE VADER doen
 -( mag ons nie verval in wereldse sieninge nie)!

(Mat 7:21)  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

(Mat 12:50)  Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, dié is my broer en suster en moeder.

(Joh 5:30)  Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.

Gaan uit haar uit, My volk...

(Openb. 18:4)  "En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk,
 sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.
(Openb. 18:5)  Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou.
(Openb. 18:6)  Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het".  
Met die "val van Babilon" word die geregtiges beveel om "uit haar uit te gaan, sodat hulle nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie".  Die val van Babilon is deel van God se wraak  (l.w., nie die verdrukking soos baie leer nie!) op die ongeregtiges. AS DIE GELOWIGE NIE UIT HAAR UITGAAN NIE, DAN SAL HULLE OOK VERWOES WORD SAAM MET HAAR. So het ook gebeur met Lot met die verwoesting van Sodom en Gamorra - Lot moes vlug.  So ook met Noag - God het vir hom 'n uitweg gegee waarin Hy hom sou beskerm in die midde van die vloed.  As Noag nie gehoorsaam was aan die Here nie, dan het hy met sy familie ook gesterf in die vloed. So ook in die geval met die Israeliete toe Korag, Datan en Abíram in opstand kom teen Moses en  Aäron en die priesteramp begeer het - God het hulle verslind, maar almal 'n kans gegee om weg te kom van die opstandiges af sodat hulle nie saam met hulle sou omkom nie.  (Num 16:26)  . 

(Jer 51:6)  "Vlug uit Babel uit, en red elkeen sy lewe; kom nie om in sy ongeregtigheid nie; want dit is die tyd van wraak vir die HERE: Hy gee hom sy verdiende loon".
(Jer 51:45)  "Gaan uit hom uit, my volk, en red elkeen sy lewe van die toorngloed van die HERE!"

Volgens die skrif verwys "Babilon" na 'n stad, maar dit word ook voorgestel as 'n afvallige stelsel

 Wie is  deel van die afvallige stelsel?  Wat behels so 'n stelsel? Oral waar ons van Babilon lees, het dit te doen met sonde en afvalligheid.  Ons kan bv. die vraag vra, dat sou 'n gelowige in opsetlik, aanhoudende sonde stap, beteken dit dat hy deel is van die afvallige stelsel? Die afvallige stelsel behels 'n stelsel waar mense nie na die wil van die Here soek nie of Hom as hulle Here erken nie. 'n Leuenaar (wat bly voortstap in die sonde van leuens sonder om hom te bekeer daarvan), is deel van die afvallige stelsel.  Iemand wat egbreuk pleeg of hoereer sonder om hom te bekeer, is deel van die afvallige stelsel. So ook iemand wat afgode aanbid, of 'n gierigaard, of kwaadspreker, of dronkaard...ens. (1 Kor. 5:11)  maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as ‘n broeder bekend, ‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n kwaadspreker of ‘n dronkaard of ‘n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. - kyk gerus my blogpost, getiteld "is daar iets soos groot en klein sonde")
 Net soos mense die sonde kies a.g.v. die voordele wat hulle daaruit kan kry, so sal mense ook 'n antichristiese stelsel kies vir die voordele wat hulle daaruit kan kry.  Dus is daar baie ander geloofspraktyke soos oosterse meditasie ens. wat deel is van die antichristiese stelsel en mense kies dit bloot vir die voordele wat hulle dink hulle daaruit kan kry.  Die afvallige stelsel het te doen met "die manier van hoe mense sien", en nie die manier hoe "die Here dit sien" nie.   

Die Antichris se stelsel sal ook 'n afvallige stelsel wees.
(Openb. 13:14-18) 
Die stelsel van die Antichris sal, eerstens, anti-Christus wees.  Daarom sal daar groot vervolging wees onder die Christene wanneer die Antichris oorneem, omdat dit juis die Christene is wat nie gaan saamstem met sy stelsel nie - in daardie stelsel sal die bewoners van die aarde gedwing word om die dier te aanbid en om sy merk te dra, waarsonder hulle nie sal kan koop of verkoop nie.
Reeds van die vroegste tye en ook sigbaar in die tyd van die eerste gemeentes, was hierdie dinge al aan die werk in die wêreld:  
(1Jn 4:3)  "en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld".  
 Om deel te wees van die Antrichris se stelsel,  beteken dat iemand dieselfde "dink" en saamstem met die stelsel.  As ons dink dat dit nie so maklik gaan wees vir die vyand om mense se denke te verander nie, dan maak ons 'n fout, want in vandag se lewe dink selfs baie Christene alreeds anders as wat vir hulle geleer is! 

  Ons weet bv. dat Jesus Christus die enigste Saligmaker is;  
tog is daar baie Christene wat deesdae glo dat hulle nie ander gelowe mag aanstoot gee en hulle "geloof" op iemand anders mag afdwing nie.  In hierdie geval begin dink die persoon "soos die wêreld" en is dus DEEL VAN die anti-christelike wereldstelsel! 

So ook het baie Christene selfs deel geword van al die verkeerde "oordeel" wat in die wêreld teenwoordig is, "raak nie", "smaak nie", en allerhande wette met sogenaamde voorwaardes;  daar word bv. ook neergekyk op mense se swakhede, terwyl die Here eintlik juis die swakhede van die Christen gebruik omdat hy dan meer op die Here vertrou.  
- hieroor skryf Paulus aan die gemeente van Kolossense: 

Vele Christene het ook "traag geword om te hoor" - hulle plaas liewer hulle vertroue in wêreldse wysheid, as in die Here en laat na om die waarheid te soek.  Hieroor sê die Hebreër-skrywer: (Heb 5:11-14)  "waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei". Dus, wanneer iemand meer besig is met die lewe as met die Here, en nie regtig tyd maak met die woord en na die waarheid soek nie, het dit tot gevolg dat diesulkes nie kan onderskei tussen goed en kwaad nie!  Dit maak hulle oop vir valse leerstellings en wêreldse insig en het tot gevolg dat baie Christene vandag "dink soos die wêreld dink". Dit is ook nie verniet dat Jesus juis gepraat het van valse profete in die laaste dae.
En as ons reken dat dit logies sal wees om die nodige onderskeiding te maak en die anti-christelike maklik te erken, moet ons ook nie so seker wees nie, want baie dinge in vandag se lewe kom logies voor, maar is nie so logies nie bv. die feit dat ons dink dit is reg as ons kinders 30 uur per week in die skool spandeer, plus nog huiswerk by die huis, maar daar word net 15 min. op 'n Sondag uitgesit vir Sondagskool met geen Sondagskool huiswerk nie omdat die kinders te veel ander werk het! (...en dan reken ons die wêreldse sienings het geen invloed op ons nie?).  Baie Christene se sienings het verander in die dae en hulle neig al meer om soos die wêreld te "dink".  Jesus se woorde in Mat 10:39-  "Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind", is net nie so logies in vandag se lewe nie! En wat van die  bergpredikasie? (Matt. 5-7) - in vandag se lewe is dit bv. net nie logies om jou  besittings te deel met ander of ekstra grond e.a. te verkoop om in nood te voorsien nie.... So min verstaan ons van hoe dit eintlik moet wees! (...en dan reken ons die wêreldse sienings het geen invloed op ons nie?)
Lees gerus my blogpost getiteld "Sou jy Paulus nog respek betoon?":  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/01/sou-jy-paulus-nog-respek-betoon.html  .

Die punt is dat die Christen van vandag baie anders dink en ons nie besef hoeveel ons deel geraak het van die Babel stelsel nie.  Ons is veronderstel om volgens die waarheid te leef, nie volgens wêreldse wysheid nie.     
(2 Kor. 6:14-18) - "Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem;  en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. (2 Kor. 7:1)  Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring".
(ONS MOET DIE GODSALIGHEID NAJAAG).

(2 Joh. 1:9-11)- "Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.
(ONS MOET NIE VRIENDE WEES MET ALMAL NIE)

(1Ti 5:22)  Moenie haastig iemand die hande oplê nie, en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein.
(ONS MOET NIE SAAM MET DIE ONGELOWIGES IN DIESELFDE JUK TREK NIE)

........en so meer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit het tyd geraak dat die Christen vir die Here vra om hom te leer en te wys watter dinge "nie van Hom is nie";  meer te bid, meer tyd met die woord te spandeer, gedagtes vernuwe en die wêreldse dinge af te lê.
 Die Christen moet anders dink as die wêreld.
"GAAN UIT HAAR UIT, MY VOLK..."