Sunday, December 28, 2014

SEWENDE SEël volgens Openbaring

VIR DIE EERSTE 6 SEELS, GAAN NA:

Kom ons vgl. eerstens die sewende seel in Openb. met dit wat Jesus volgende gese het in die Evangelies oor die eindtye:

- SEWENDE SEEL:  (OPENB. 8 - 19)
-(7 basuine: -waarvan met 5 de basuin = 1 ste wee, 6 de basuin = 2 de wee, 3 de basuin = 3 de wee) 
-(dan die 7 donderslae) 
-(dan, of saam met die basuine, die 7 plae of skale)
Ook sien ons onder die 7 de seel die volgende gebeure: 
(die Val van Babilon)(en baie ander dinge wat met die aarde gaan gebeur)(God se wraak en toorn)(die Wederkoms)(Opstanding en Wegraping)(Oes)(Skeiding van "koring en onkruid", "koring en kaf" en "skape en bokke" - gelowiges word beloon en verderwers word verderf)(dier en valse profeet word gevange geneem)(die Slag van Armageddon)(die Bruilof v/d Lam)
----------------------------------------------------------------
EVANGELIES:
----------------------------------------------------------------
                 - (Matt. 24:30,31) TEKEN V/D SEUN V/D MENS VERSKYN IN DIE HEMEL- alle stamme rou bedryf en Hom sien kom op wolke- engele word uitgestuur met harde trompetgeluid en versamel uitverkorenes uit 4 windstreke  
----------------------------------------------------------------
                 - (Mark. 13:2 6,27)DAN SAL HULLE DIE SEUN V/D MENS OP DIE WOLKE SIEN KOM MET GROOT KRAG EN HEERLIKHEID- Hy sal Sy engele uitstuur - uitverkorenes versamel v/d einde v/d aarde af tot by die einde v/d hemel 
----------------------------------------------------------------
                 - (Luk. 21:27) EN DAN SAL HULLE DIE SEUN VAN DIE MENS SIEN KOM IN 'N WOLK, MET GROOT KRAG EN HEERLIKHEID  
================================================================

(1)- Die 7 de seel is die tyd van God se wraak, die tyd van Sy toorn; (Rom. 12:19; Hebr. 10:30; 2 Thess. 1:8; Joh. 3:36; Matt. 3:7;  Matt. 18:34; Rom. 1:18; Rom. 2:5,8;  Rom. 5:9; Ef. 2:3; 5:6; 1 Thess. 1:10; 2:16; 5:9; Hebr. 3:10,11; Openb. 6:17; Rom. 12:19; Mig. 5:15; Jer. 51:6; 46:10; Jes. 61:2  ens.)http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-here-weet-om-die-godsaliges-uit.html

-ook die tyd van opstanding van die dode en die tyd wat die dode geoordeel gaan word (sommige gaan opstaan tot lewe, maar ander tot veroordeling); 
-dit is ook die tyd wanneer loon gegee word aan die Here se diensknegte, Sy profete, en aan die heiliges en aan die wat Sy Naam vrees; (Openb. 22:12; 2 Joh. 1:8; Ef. 6:8;  1 Kor. 3:8,14; Joh. 4:36; Luk. 6:35; Mark. 9:41; Matt. 20; 10:41,42; 5:46 ens.) http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html  ;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/goeie-vrug-en-goeie-werke.html

-en dit is ook die tyd wanneer die verderwers v/d aarde verderf word (2 Pet. 3:7; Gal. 6:8; Matt. 7:13; Openb. 19:2; 17:11; 11:18; 2 Pet. 3:16; 2:1-3; 2 Thess. 1:9; 1 Thess. 5:3; Fil. 3:19 ens.)http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/waarna-verwys-oes-in-die-skrif.html  ;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/is-die-kerk-nog-besig-om-te-oes.html 


(2) - Die 7 de seel tydperk is ook die tyd wanneer die Here Jesus Christus terugkom - (Sy WEDERKOMS).- MET SY WEDERKOMS, GAAN HY AL DIE ANDER KONINKRYKE VERBRYSEL EN 'N EINDE DAARAAN MAAK, EN 'N KONINKRYK VERWEK WAT IN EWIGHEID NOOIT VERNIETIG SAL WORD NIE http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/jesus-christus-se-koninkryk-die.html (en die heerskappy van hierdie koninkryk, sal aan die Here se volk oorgelaat word -http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/en-ons-gemaak-het-konings-en-priesters.html ) - HY SAL KONING WEES OOR DIE HELE AARDE (Dan 2). Volgens die volgorde wat Jesus gegee het in die Evangelies (eindtydskrifte), sal  Sy wederkoms eers na die Groot Verdrukking plaasvind, en na nog spes. gebeure wat Hy beskryf het, bv. sonsverduistering ens. (Matt. 24:29-31).  Dit is ook duidelik volgens die boek van Openbaring dat die Wederkoms eers onder die 7 de seel plaasvind. Volgens 1 Kor. 15:52 sal die opstanding plaasvind "met die laaste basuin" -volgens verskillende skrifte sal die opstanding, met die wegraping daarna, saam met die Wederkoms plaasvind(Matt. 24:31; 2 Thess. 2:1 ens.)
__________________________________________________________________________
(3) - Daar is baie dinge wat onder die 7 de seel gebeur:
AS ONS 'N KORT OPSOMMING MOES MAAK VAN GEBEURE ONDER DIE SEWENDE SEEL (volgens Openbaring skrifgedeeltes), DAN IS DIT AS VOLG (l.w. dat hierdie nie noodwendig die regte volgorde is nie, alhoewel die volgorde v/d basuine en skale presies is - sekere dele v/d opsomming kan oorvleuel, bv. dit wil lyk of die basuine en skale miskien op dieselfde tyd kan gebeur...?, en sekere gebeure word meer as een keer genoem omdat dit uit verskillende skrifgedeeltes kom):

(Openb. 11:14)  Twee wee gaan verby, derde kom gou:
7 BASUINE (EN 3 WEE) (Openb. 8 - 10)
(1) (Openb. 8:7)hael en vuur met bloed gemeng op aarde uitgegooi; derde van die bome verbrand met al groen gras;
(2) (Openb. 8:8,9)iets soos groot berg wat brand in see gegooi; derde van die see word bloed;
(3) (Openb. 8:10,11)groot ster wat soos 'n fakkel brand val uit hemel; val op derde van riviere en waterfonteine; derde van water word als - bitter, baie mense sterwe;
(4) (Openb. 8:12,13)derde van die son getref; derde v/d maan; derde v/d sterre; derde donker (dag derde nie lig + nag ditto);
(5) (Openb. 9:1-12)(EERSTE WEE)ster val uit hemel op aarde met sleutel van put van afgrond; hy maak put oop - rook kom op soos van 'n groot oond dat son + lig verduister; uit rook, sprinkane - het mag soos skerpioene; hulle mag nie groenighede, gras, bome vernietig nie, maar net die wat nie seel van God op hulle voorhoofde het nie; mag ook nie doodmaak nie, maar hulle pynig vir 5 maande lank (soos steek van 'n skerpioen); mense sal die dood soek, maar nie vind; (sprinkane se voorkoms: Openb. 9:7-10);
(6) (Openb. 9:13-10:6)(TWEEDE WEE)"4 engele wat gebind is by Eufraat", word losgemaak; maak derde van mense dood - Perderuiters 2 x 10 000 x 10 000 - vuur + rook + swawel uit bekke... Openb.9:16-19;  orige mense het hulle nie bekeer van hulle verkeerde wee, duiwels aanbid + afgode, moorde, towerye, hoerery, diefstal...;  
7 Donderslae (verseel); nou "geen tyd meer nie";
(7)  (Openb. 10:7-11)(DERDE WEE)wanneer die 7 de engel blaas, dan "is die verborgenheid van God volbring", Openb. 10:7, (Vgl. dit met 1 Tim. 3:16 en Kol. 2:2)
(Openb. 11:15)  7 de basuin (3 de wee):  "Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid".
(Openb. 11:16-18)  24 ouderlinge op trone voor God se troon - hulle aanbid Hom en se:   "Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertoornd, en (1) u toorn het gekom en (2) die tyd van die dode om geoordeel te word en (3) om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en (4)om die verderwers van die aarde te verderf".

(Openb. 15:1)  Teken in die hemel:  7 ENGELE, met 7 LAASTE PLAE (want daarmee is die grimmigheid van God voleindig)
(Openb. 15:2)  Oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam - by see van glas, met siters van God
(Openb. 15:3,4)  Sing lied van Moses, en die lied van die Lam:  -"Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges! Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het".
(Openb. 15:5-8)  Tempel v/d tent van getuienis in die hemel geopen - 7 engele met 7 laaste plae kom uit tempel (bekleed met rein, blink linne, en om bors omgord met goue gordels);  een v/d lewende wesens handig die skale (vol grimmigheid) oor aan die engele;  niemand kon ingaan in die tempel voor die 7 plae voleindig is nie
7 SKALE (OF PLAE):
(Openb. 16:1)  Skale v/d grimmigheid van God gaan op aarde uitgegooi word
(Openb. 16:2)  EERSTE SKAAL:  -op aarde uitgegooi:  "kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het";
(Openb. 16:3) TWEEDE SKAAL: - op see uitgegooi:  "dit het bloed geword soos van ‘n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe";
(Openb. 16:4)  DERDE SKAAL:  -op die riviere en waterfonteine uitgegooi: "dit het bloed geword";
(Openb. 16:5-7) engel van die waters sê: "Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het;  want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het ‘n ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele".
(Openb. 16:8,9)  VIERDE SKAAL:  -op die son uitgegooi: "en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei;  en die mense is geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie";
(Openb. 16:10,11)  VYFDE SKAAL: -op die troon v/d dier uitgegooi: "en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie";
(Openb. 16:12-16)  SESDE SKAAL:  -op die groot rivier, die Eufraat:  "en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word;  en ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom; want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.(v.15)  Kyk, Ek kom soos ‘n dief........
(v.16)  En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.


(Openb. 16:19)  Tempel van God in die hemel gaan oop - verbondsark gesien in tempel;  WEERLIGTE, STEMME, DONDERSLAE, AARDBEWING en GROOT HAEL.
(Openb. 16:17-21)  SEWENDE SKAAL: -in die lug uitgegooi: stem uit tempel uit hemel wat se:  "Dit is verby!";  STEMME, DONDERSLAE, BLIKSEMSTRALE, GROOT AARDBEWING (soos nog nie gewees het nie vandat die mense op die aarde was nie);  GROOT STAD IN DRIE DELE VERDEEL, STEDE V/D NASIES HET GEVAL;  BABILON KRY BEKER MET WYN VAN GRIMMIGHEID van Sy toorn;  EILANDE VLUG, BERGE NIE GEVIND;  GROOT HAEL ( omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was).

(Openb. 14:1-7)  Lam op die berg Sion - saam met Hom, 144 000 (met Sy naam, en die Naam van Sy Vader op hulle voorhoofde)

VAL VAN BABILON (Openb. 14:8; 18:1-24; 19:1-5; 14:9-13)  ander engel:  "En ‘n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilondie groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery".

(Openb. 19:6)  die Here God, die Almagtige, het koningskap aanvaar
(Openb. 19:7,8)  Bruilof v/d Lam het gekom, en Sy vrou (bekleed met regverdige dade van heiliges) het haar gereed gemaak
(Openb. 19:9)  Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam
(Openb. 19:11-16)  Wederkoms (hemel geopend;  wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid -  En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self -  En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne -  En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige - En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.
2 Thess. 1:1-12
- (1) Jesus se wederkoms met engele
- (2) Hy kom om te oordeel

1 Thess. 4:14 - 5:7
- (2)Wederkoms
- (3)Eerste opstanding (opstanding van die wat in Christus gesterf het)
- (4)Eerste opstanding ("wegraping" - die gelowiges wat nog lewe met Christus se wederkoms)

2 Thess. 2:1-12
- (3) wederkoms
- (4) gelowiges se vereniging met Hom

(Openb. 14:14-16) Wederkoms:  - ‘n wit wolk en een soos ‘n Menseseun wat op die wolk sit, 
                                      -  met ‘n goue kroon op sy hoof 
                                      -  en in sy hand ‘n skerp sekel.
                 die Here Jesus Christus OES die aarde
(Openb. 14:17-19)  engel OES trosse van wingerdstok - gooi in parskuip v/d grimmigheid van God
(Openb. 14:20)  "En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, twee honderd myl ver".

(Openb. 19:17-21)  Slag van Armageddon:  "dier en die konings van die aarde en hulle leërs versamel"  - om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër


(Openb. 19:20)  Dier gevange geneem, saam met valse profeet - lewend in die vuurpoel gegooi wat met swawel brand
(Openb. 19:21)  Die ander gedood met die swaard wat uit Sy mond gaan - voels versadig van hulle vlees.
_______________________________________________

No comments: