Sunday, December 28, 2014

VYFDE SEël volgens Openbaring

VIR DIE EERSTE 4 SEELS, GAAN NA:
___________________________

Kom ons vgl. eerstens die vyfde seel in Openb. met dit wat Jesus volgende gese het in die Evangelies:
Vyfde Seël  - (Openb. 6:9-11): (onder die altaar siele v/d wat gedood is ter wille van God + getuienis...)
----------------------------------------------------------------
                 - (Matt. 24:15-28) GROOT VERDRUKKING- gruwel van verwoesting - die in Judea moet vlug na berge;  dae verkort; valse christusse en valse profete 
----------------------------------------------------------------
                 - (Mark. 13:14-23) VERDRUKKING SOOS NOG NOOIT GEWEES HET NIE- gruwel van verwoesting waarvan Dan. gepraat het - die in Judea vlug na berge...dae verkort...; valse christusse en valse profete  
----------------------------------------------------------------
                 -  (Luk. 21:20-24) GROOT NOOD IN DIE LAND EN TOORN OOR HIERDIE VOLK - wanneer Jerusalem deur leers omsingeld, dan verwoesting naby - die in Judea dan vlug na berge; deur swaard val, as krygsgevangenes geneem word na al die nasies - Jerusalem sal vertrap word...
================================================================
(1) Onder die vyfde seël (Openb. 6:9-11) word gesien,  "onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het".  Dit spreek dus van "verdrukking" en die wat doodgemaak is ter wille van hulle geloof (ONDER DIE 4 DE SEEL DOODGEMAAK). Dit is duidelik dat die wat gesien word onder die altaar, nie die enigstes is wat doodgemaak word vir hulle geloof nie, maar dat die tydperk van verdrukking nog nie verby is nie, want,  kyk die woorde:  "En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. So, volgens Openbaring, gaan die 5 de seel tydperk nie oor net die wat reeds doodgemaak is vir hulle geloof nie, maar ook oor die wat nog doodgemaak gaan word.
(2) Volgens die Evangelies(Matt. 24:15-28)(Mark. 13:14-23)(Luk. 21:20-24), het Jesus vir ons geleer dat hierdie tydperk gepaardgaan met: 
-  groot verdrukking - van hierdie verdrukking, het Jesus ook die volgende opmerking gemaak:   "Want daardie dae sal daar ‘n verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.  En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word". -  Hy het ook spes. gepraat van die:  gruwel van die verwoesting (waarvan gespreek is deur die profeet Daniël - wat sal staan in die heiligdom); 
-  en beveel dat die wat in Judéa is, na die berge vlug (wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie; en wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae);  en dat hulle moet bid dat hulle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie...
-  Hy het ook gewaarsku teen  valse christusse en valse profete.

Dit is duidelik dat hierdie spesifiek verwys na die "in Judea" en "Jerusalem" -  en na die "gruwel v/d verwoesting in die heiligdom" (wat in die tempel in die heilige stad sal wees, nl. Jerusalem);  kyk ook (Luk 21:20 - "En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is" ;  - en l.w. die woorde in v. 23: - "daar sal ‘n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk".  (Luk 21:24)  "En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is". 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAAR is die "groot verdrukking" net beperk  tot die wat in Judea en in Jerusalem is?: - Die groot verdrukking begin met die "gruwel van verwoesting", waar die Antichris sy plek inneem in die tempel  en die verwoesting van Jerusalem -  die wat in Judea is, moet dan na die berge vlug... - kyk na die woorde:  groot nood in "hierdie land" en toorn oor "hierdie volk"..... (want dit is hoe Jesus dit beskryf het). Daar is ook 'n spes. tydperk daaraan gekoppel:  tyd, tye en halwe tyd (drie en half jaar)(1260 dae) - Openb. 12... - dit is ook die tyd waarin die Antichris gaan regeer. Ons sien ook dat, na die bou v/d tempel, die heilige stad deur die heidene vertrap sal word, l.w. ook "vir die 42 maande" (Openb. 11).  Ons sien ook dat nadat die offer afgeskaf, en die gruwel opgerig is, daar ook "1290 dae gaan verloop" (Dan. 12)(en natuurlik, welgeluksalig hulle wat 1335 dae bly verwag!).  DIT IS DUIDELIK DAT DIE TYD VAN DIE GROOT VERDRUKKING (die tyd van die 5 de seel), OOK DIE TYD IS WAARIN DIE ANTICHRIS SAL REGEER (NADAT HY GEOPENBAAR IS, EN NADAT HY GAAN SIT HET IN DIE TEMPEL ASOF HY GOD IS).  JERUSALEM SELF SAL VERWOES WORD, DAAR SAL GROOT NOOD IN DIE LAND WEES, EN TOORN OOR DIE ISRAELITIESE VOLK.  So, alhoewel die woorde "Groot Verdrukking" dus lyk of dit spes. verwys na die wat in Judea is, is dit tog duidelik uit die skrif dat dit  nie net "hierdie volk" is wat vedruk gaan word nie!  (En alhoewel vedrukking onder die 4 de seel net oor 'n 4 de deel van die aarde is, kan dieselfde nie ten opsigte van "verdrukking" gese word onder die 5 de seel nie!).  Ons moet onthou dat die "gruwel van verwoesting" spes. praat deels van die openbaarmaking van die antichris, hoe hy sal gaan sit in die tempel, en maak asof hy God is.  Ook sal die valse profeet die aardbewoners oortuig om 'n beeld te maak vir die "dier" (die antichris), en almal wat nie die beeld aanbid nie, sal gedood word! En l.w. dat die antichris oor die hele aarde sal heers, nie net oor Judea, of 'n vierde deel van die aarde nie!  So, alhoewel die "groot verdrukking" onder die 5 de seel tydperk spes. verwys na die wat in Judea is, beteken dit nie dat dit net hulle is wat vedruk sal word nie! EN KYK OPENB. 7:9 EN 14 - (Openb. 7:9)  "Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale (duidelik verwys dit nie net na die volk van Israel nie!); hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; (Openb. 7:14)  En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die GROOT VERDRUKKING kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam".

--------------------------------------------------------------------
(Openb. 12:15-17)   -  LET OP HOE DIE DRAAK VERTOORN IS OP "DIE VROU" OMDAT DIE "AARDE HAAR TE HULP GEKOM HET", EN HOE HY DAN WEGGAAN OM OORLOG TE VOER (1) "teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar", en (2) "die wat die getuienis van Jesus Christus hou" - wie is hulle? - Natuurlik die Christene!
----------------------------------------------------------------

ANDER DINGE WAT DUIDELIK IS ONDER DIE 5 DE SEEL:

- "dier" (Antichris) laster teen God en regeer vir 42 maande lank (voer oorlog teen die heiliges, en oorwin hulle)(Openb. 13)(Dan. 7:25) http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/die-antichris.html

- hierdie is ook die tyd wanneer die valse profeet gaan opstaan (dier uit die aarde - Openb. 13) - en maak dat hulle 'n beeld maak vir die dier en dat almal wat nie die beeld aanbid nie, gedood word....... http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/die-valse-profeet.html

- vir die antichris om in die tempel te gaan sit, en voorgee dat hy God is, beteken dat die tempel op daardie stadium klaar gebou moet wees - vgl. dit gerus met Openb. 11.  En l.w. Openb. 11:1,2 - dat die tydperk waarin die heidene die heilige stad gaan vertrap, is 42 maande! (en kyk bietjie hoe die voorhof nie gemeet word nie, omdat dit aan die heidene gegee is - het dit miskien iets te doen met die koepel wat daar staan?). Baie geleerdes is van mening dat die tempel nie fisies gebou hoef te wees teen daardie tyd nie, maar dat die "tent" bloot opgestel kan word (wat oornag kan plaasvind), maar daar is heelwat redenasie hieroor.  (Dan. 12:11 en 12: -van die tyd wat die voortdurende offer afgeskaf is en die ontsettende gruwel opgerig is, 1290 dae verloop - "salig is die wat bly verwag 1335 dae" (Dan. 12), maar niemand weet die dag en uur waarop Jesus terugkom nie - Matt. 24:36; Mark. 13:32).  http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/04/eindtyd-onderwerpe-42-maande.html  ;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/die-tempel-van-god.html

-  en vgl. dit ook met die: 2 Getuies (ook 1260 dae/42 maande) - Openb. 11:1-12 http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/02/eindtyd-onderwerpe-die-2-getuies.html

- en vgl. dit met die "dier uit die see" (Openb. 13) - vir die dier om die 10 konings se mag te ontvang, moes die 10 konings alreeds opgestaan het op hierdie stadium (skarlakenrooi dier - Openb. 17, waaroor Babilon heerskappy voer)(wat ook beskryf word "uit" die 4 de dier van Dan. 7:23,24) -  drie van hierdie konings sal ontwortel word om plek te maak vir die antichris (die "dier uit die see"- Openb. 13).  

-  Dus, die stad Babilon moes ook al op hierdie stadium regeer oor die konings v/d aarde! (wat ook verantwoordelik is vir die doodmaak van baie heiliges - wat moontlik iets te doen het met 'n vierde deel v/d aarde - 4 de seel???). Ook oor Babilon is daar heelwat verskille onder geleerdes, en alhoewel dit wil lyk volgens die skrif of dit na 'n fisiese stad Babilon verwys, verwys die Skrif ook daarna as 'n "verborgenheid" (Openb. 17:5).http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/04/eindtyd-onderwerpe-verdere-aantekening.html  ;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/09/gaan-uit-haar-uit-my-volk.html

VIR KORT OPSOMMINGS OOR SKRIFGEDEELTES WAARIN BABILON, DIE SKARLAKENROOI DIER, DIE DIER UIT DIE SEE EN DIE DIER UIT DIE AARDE BESPREEK WORD, GAAN NA: http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/kort-opsommings-van-dan-278-en-11-openb.html
================================================================
Skrifgedeeltes/Uiteensetting:

(Openb. 6:9-11)
(Mat 24:15-27)(Mar 13:14-23)(Luk 21:20-24)========================================================================(Openb. 12:11-17)
Let ook op die "‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd" (3 en half jaar)(of 42 maande) - http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/04/eindtyd-onderwerpe-42-maande.html Nerens in die Skrif word verklaar dat die Groot Verdrukking 7 jaar duur nie, maar wel 'n tyd, tye en 'n halwe tyd (1260 dae) (42 maande)(3 en 'n half jaar).  Die idee van "7 jaar", is 'n begrip wat verkry word uit Dan. 9 - omdat die "vors" vir "een week" lank 'n sterk verbond sluit, maar in die middel v/d weekspysoffer en dankoffer laat ophou (iets waarna ook verwys word in eindtydskrifte), d.w.s. offer ophou in die middel v/d week, en dit dan 'n tyd, tye en 'n halwe tyd (3 en half jaar)(Dan. 12:7-11) gaan duur vandat dit gebeur, dan moet die volle week wys op 7 jaar.  Daar is egter heelwat geskille hieroor onder geleerdes, siende Dan. 9 ook geskiedkundig bewys kan word, maar die woorde wat gebruik word in Dan. 9:24: " ... om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak  en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring...", is dieselfde bewoording wat gebruik word in ander eindtydskrifte.  Daarom dan dat sommige geleerdes verwys na 'n 7 jaar verdrukking, terwyl die Groot Verdrukking eintlik net 3 en 'n half jaar gaan duur.
================================================================

No comments: