Sunday, December 28, 2014

SEWENDE SEël volgens Openbaring

VIR DIE EERSTE 6 SEELS, GAAN NA:

Kom ons vgl. eerstens die sewende seel in Openb. met dit wat Jesus volgende gese het in die Evangelies oor die eindtye:

- SEWENDE SEEL:  (OPENB. 8 - 19)
-(7 basuine: -waarvan met 5 de basuin = 1 ste wee, 6 de basuin = 2 de wee, 3 de basuin = 3 de wee) 
-(dan die 7 donderslae) 
-(dan, of saam met die basuine, die 7 plae of skale)
Ook sien ons onder die 7 de seel die volgende gebeure: 
(die Val van Babilon)(en baie ander dinge wat met die aarde gaan gebeur)(God se wraak en toorn)(die Wederkoms)(Opstanding en Wegraping)(Oes)(Skeiding van "koring en onkruid", "koring en kaf" en "skape en bokke" - gelowiges word beloon en verderwers word verderf)(dier en valse profeet word gevange geneem)(die Slag van Armageddon)(die Bruilof v/d Lam)
----------------------------------------------------------------
EVANGELIES:
----------------------------------------------------------------
                 - (Matt. 24:30,31) TEKEN V/D SEUN V/D MENS VERSKYN IN DIE HEMEL- alle stamme rou bedryf en Hom sien kom op wolke- engele word uitgestuur met harde trompetgeluid en versamel uitverkorenes uit 4 windstreke  
----------------------------------------------------------------
                 - (Mark. 13:2 6,27)DAN SAL HULLE DIE SEUN V/D MENS OP DIE WOLKE SIEN KOM MET GROOT KRAG EN HEERLIKHEID- Hy sal Sy engele uitstuur - uitverkorenes versamel v/d einde v/d aarde af tot by die einde v/d hemel 
----------------------------------------------------------------
                 - (Luk. 21:27) EN DAN SAL HULLE DIE SEUN VAN DIE MENS SIEN KOM IN 'N WOLK, MET GROOT KRAG EN HEERLIKHEID  
================================================================

(1)- Die 7 de seel is die tyd van God se wraak, die tyd van Sy toorn; (Rom. 12:19; Hebr. 10:30; 2 Thess. 1:8; Joh. 3:36; Matt. 3:7;  Matt. 18:34; Rom. 1:18; Rom. 2:5,8;  Rom. 5:9; Ef. 2:3; 5:6; 1 Thess. 1:10; 2:16; 5:9; Hebr. 3:10,11; Openb. 6:17; Rom. 12:19; Mig. 5:15; Jer. 51:6; 46:10; Jes. 61:2  ens.)http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-here-weet-om-die-godsaliges-uit.html

-ook die tyd van opstanding van die dode en die tyd wat die dode geoordeel gaan word (sommige gaan opstaan tot lewe, maar ander tot veroordeling); 
-dit is ook die tyd wanneer loon gegee word aan die Here se diensknegte, Sy profete, en aan die heiliges en aan die wat Sy Naam vrees; (Openb. 22:12; 2 Joh. 1:8; Ef. 6:8;  1 Kor. 3:8,14; Joh. 4:36; Luk. 6:35; Mark. 9:41; Matt. 20; 10:41,42; 5:46 ens.) http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html  ;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/goeie-vrug-en-goeie-werke.html

-en dit is ook die tyd wanneer die verderwers v/d aarde verderf word (2 Pet. 3:7; Gal. 6:8; Matt. 7:13; Openb. 19:2; 17:11; 11:18; 2 Pet. 3:16; 2:1-3; 2 Thess. 1:9; 1 Thess. 5:3; Fil. 3:19 ens.)http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/waarna-verwys-oes-in-die-skrif.html  ;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/is-die-kerk-nog-besig-om-te-oes.html 


(2) - Die 7 de seel tydperk is ook die tyd wanneer die Here Jesus Christus terugkom - (Sy WEDERKOMS).- MET SY WEDERKOMS, GAAN HY AL DIE ANDER KONINKRYKE VERBRYSEL EN 'N EINDE DAARAAN MAAK, EN 'N KONINKRYK VERWEK WAT IN EWIGHEID NOOIT VERNIETIG SAL WORD NIE http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/jesus-christus-se-koninkryk-die.html (en die heerskappy van hierdie koninkryk, sal aan die Here se volk oorgelaat word -http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/en-ons-gemaak-het-konings-en-priesters.html ) - HY SAL KONING WEES OOR DIE HELE AARDE (Dan 2). Volgens die volgorde wat Jesus gegee het in die Evangelies (eindtydskrifte), sal  Sy wederkoms eers na die Groot Verdrukking plaasvind, en na nog spes. gebeure wat Hy beskryf het, bv. sonsverduistering ens. (Matt. 24:29-31).  Dit is ook duidelik volgens die boek van Openbaring dat die Wederkoms eers onder die 7 de seel plaasvind. Volgens 1 Kor. 15:52 sal die opstanding plaasvind "met die laaste basuin" -volgens verskillende skrifte sal die opstanding, met die wegraping daarna, saam met die Wederkoms plaasvind(Matt. 24:31; 2 Thess. 2:1 ens.)
__________________________________________________________________________
(3) - Daar is baie dinge wat onder die 7 de seel gebeur:
AS ONS 'N KORT OPSOMMING MOES MAAK VAN GEBEURE ONDER DIE SEWENDE SEEL (volgens Openbaring skrifgedeeltes), DAN IS DIT AS VOLG (l.w. dat hierdie nie noodwendig die regte volgorde is nie, alhoewel die volgorde v/d basuine en skale presies is - sekere dele v/d opsomming kan oorvleuel, bv. dit wil lyk of die basuine en skale miskien op dieselfde tyd kan gebeur...?, en sekere gebeure word meer as een keer genoem omdat dit uit verskillende skrifgedeeltes kom):

(Openb. 11:14)  Twee wee gaan verby, derde kom gou:
7 BASUINE (EN 3 WEE) (Openb. 8 - 10)
(1) (Openb. 8:7)hael en vuur met bloed gemeng op aarde uitgegooi; derde van die bome verbrand met al groen gras;
(2) (Openb. 8:8,9)iets soos groot berg wat brand in see gegooi; derde van die see word bloed;
(3) (Openb. 8:10,11)groot ster wat soos 'n fakkel brand val uit hemel; val op derde van riviere en waterfonteine; derde van water word als - bitter, baie mense sterwe;
(4) (Openb. 8:12,13)derde van die son getref; derde v/d maan; derde v/d sterre; derde donker (dag derde nie lig + nag ditto);
(5) (Openb. 9:1-12)(EERSTE WEE)ster val uit hemel op aarde met sleutel van put van afgrond; hy maak put oop - rook kom op soos van 'n groot oond dat son + lig verduister; uit rook, sprinkane - het mag soos skerpioene; hulle mag nie groenighede, gras, bome vernietig nie, maar net die wat nie seel van God op hulle voorhoofde het nie; mag ook nie doodmaak nie, maar hulle pynig vir 5 maande lank (soos steek van 'n skerpioen); mense sal die dood soek, maar nie vind; (sprinkane se voorkoms: Openb. 9:7-10);
(6) (Openb. 9:13-10:6)(TWEEDE WEE)"4 engele wat gebind is by Eufraat", word losgemaak; maak derde van mense dood - Perderuiters 2 x 10 000 x 10 000 - vuur + rook + swawel uit bekke... Openb.9:16-19;  orige mense het hulle nie bekeer van hulle verkeerde wee, duiwels aanbid + afgode, moorde, towerye, hoerery, diefstal...;  
7 Donderslae (verseel); nou "geen tyd meer nie";
(7)  (Openb. 10:7-11)(DERDE WEE)wanneer die 7 de engel blaas, dan "is die verborgenheid van God volbring", Openb. 10:7, (Vgl. dit met 1 Tim. 3:16 en Kol. 2:2)
(Openb. 11:15)  7 de basuin (3 de wee):  "Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid".
(Openb. 11:16-18)  24 ouderlinge op trone voor God se troon - hulle aanbid Hom en se:   "Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertoornd, en (1) u toorn het gekom en (2) die tyd van die dode om geoordeel te word en (3) om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en (4)om die verderwers van die aarde te verderf".

(Openb. 15:1)  Teken in die hemel:  7 ENGELE, met 7 LAASTE PLAE (want daarmee is die grimmigheid van God voleindig)
(Openb. 15:2)  Oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam - by see van glas, met siters van God
(Openb. 15:3,4)  Sing lied van Moses, en die lied van die Lam:  -"Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges! Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het".
(Openb. 15:5-8)  Tempel v/d tent van getuienis in die hemel geopen - 7 engele met 7 laaste plae kom uit tempel (bekleed met rein, blink linne, en om bors omgord met goue gordels);  een v/d lewende wesens handig die skale (vol grimmigheid) oor aan die engele;  niemand kon ingaan in die tempel voor die 7 plae voleindig is nie
7 SKALE (OF PLAE):
(Openb. 16:1)  Skale v/d grimmigheid van God gaan op aarde uitgegooi word
(Openb. 16:2)  EERSTE SKAAL:  -op aarde uitgegooi:  "kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het";
(Openb. 16:3) TWEEDE SKAAL: - op see uitgegooi:  "dit het bloed geword soos van ‘n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe";
(Openb. 16:4)  DERDE SKAAL:  -op die riviere en waterfonteine uitgegooi: "dit het bloed geword";
(Openb. 16:5-7) engel van die waters sê: "Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het;  want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het ‘n ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele".
(Openb. 16:8,9)  VIERDE SKAAL:  -op die son uitgegooi: "en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei;  en die mense is geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie";
(Openb. 16:10,11)  VYFDE SKAAL: -op die troon v/d dier uitgegooi: "en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie";
(Openb. 16:12-16)  SESDE SKAAL:  -op die groot rivier, die Eufraat:  "en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word;  en ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom; want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.(v.15)  Kyk, Ek kom soos ‘n dief........
(v.16)  En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.


(Openb. 16:19)  Tempel van God in die hemel gaan oop - verbondsark gesien in tempel;  WEERLIGTE, STEMME, DONDERSLAE, AARDBEWING en GROOT HAEL.
(Openb. 16:17-21)  SEWENDE SKAAL: -in die lug uitgegooi: stem uit tempel uit hemel wat se:  "Dit is verby!";  STEMME, DONDERSLAE, BLIKSEMSTRALE, GROOT AARDBEWING (soos nog nie gewees het nie vandat die mense op die aarde was nie);  GROOT STAD IN DRIE DELE VERDEEL, STEDE V/D NASIES HET GEVAL;  BABILON KRY BEKER MET WYN VAN GRIMMIGHEID van Sy toorn;  EILANDE VLUG, BERGE NIE GEVIND;  GROOT HAEL ( omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was).

(Openb. 14:1-7)  Lam op die berg Sion - saam met Hom, 144 000 (met Sy naam, en die Naam van Sy Vader op hulle voorhoofde)

VAL VAN BABILON (Openb. 14:8; 18:1-24; 19:1-5; 14:9-13)  ander engel:  "En ‘n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilondie groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery".

(Openb. 19:6)  die Here God, die Almagtige, het koningskap aanvaar
(Openb. 19:7,8)  Bruilof v/d Lam het gekom, en Sy vrou (bekleed met regverdige dade van heiliges) het haar gereed gemaak
(Openb. 19:9)  Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam
(Openb. 19:11-16)  Wederkoms (hemel geopend;  wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid -  En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self -  En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne -  En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige - En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.
2 Thess. 1:1-12
- (1) Jesus se wederkoms met engele
- (2) Hy kom om te oordeel

1 Thess. 4:14 - 5:7
- (2)Wederkoms
- (3)Eerste opstanding (opstanding van die wat in Christus gesterf het)
- (4)Eerste opstanding ("wegraping" - die gelowiges wat nog lewe met Christus se wederkoms)

2 Thess. 2:1-12
- (3) wederkoms
- (4) gelowiges se vereniging met Hom

(Openb. 14:14-16) Wederkoms:  - ‘n wit wolk en een soos ‘n Menseseun wat op die wolk sit, 
                                      -  met ‘n goue kroon op sy hoof 
                                      -  en in sy hand ‘n skerp sekel.
                 die Here Jesus Christus OES die aarde
(Openb. 14:17-19)  engel OES trosse van wingerdstok - gooi in parskuip v/d grimmigheid van God
(Openb. 14:20)  "En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, twee honderd myl ver".

(Openb. 19:17-21)  Slag van Armageddon:  "dier en die konings van die aarde en hulle leërs versamel"  - om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër


(Openb. 19:20)  Dier gevange geneem, saam met valse profeet - lewend in die vuurpoel gegooi wat met swawel brand
(Openb. 19:21)  Die ander gedood met die swaard wat uit Sy mond gaan - voels versadig van hulle vlees.
_______________________________________________

SESDE SEël volgens Openbaring

VIR DIE EERSTE 5 SEELS, GAAN NA:
================================================================

Kom ons vgl. eerstens die sesde seel in Openb. met dit wat Jesus volgende gese het in die Evangelies:
Sesde Seël  -(Openb. 6:12-17)- groot aardbewing;  son swart soos harige sak, maan soos bloed;  sterre val op aarde soos 'n vyeboom wat geskud word;  hemel wyk weg soos 'n boek wat toerol;  berge en eilande word uit plekke versit;  konings, grotes, rykes, owerstes, magtiges, slawe, vrymense steek hulleself weg in spelonke/rotse van berge- almal bang vir die toorn van die Lam
----------------------------------------------------------------
                 - (Matt. 24:29) DADELIK NA VERDRUKKING:- son verduister- maan gee nie glans nie- sterre v/d hemel val- kragte v/d hemele sal geskud word 
----------------------------------------------------------------
                 - (Mark. 13:24,25) NA DIE VERDRUKKING:- son verduister- maan gee nie glans- sterre van die hemel sal val- kragte wwat in die hemele is, sal geskud word  
----------------------------------------------------------------
                 - (Luk. 21:25,26) EN DAAR SAL TEKENS WEES AAN DIE SON EN MAAN EN STERRE- en op die aarde benoudheid van die nasies in hulle radeloosheid- wanneer see en branders dreun- en mense harte beswyk van vrees....verwagting...- kragte van hemel sal geskud word 
================================================================
(1)  Jesus verduidelik hierdie tydperk as die tydperk voor die Wederkoms.  As ons die gebeure van Openb. 6:12-17 en dit wat Jesus vir ons geleer het oor hierdie tydperk  (Matt. 24:29; Mark. 13:24; Luk. 21:25,26), bymekaar plaas, kan ons die volgende opsomming maak:

- Jesus maak die opmerking:  "En dadelik ná die verdrukking van daardie dae (na die tydperk v/d 5 de seel)..." (- dit is dus duidelik dat dit wat onder die 6 de seel plaasvind, voor die Wederkoms is, maar na die Verdrukking)

- groot aardbewing - tiende van stad val; 7000 mense dood (Openb. 11:13) - LET WEL DAT DIT NIE DIESELFDE IS AS DIE AARDBEWING ONDER DIE 7 DE SEEL NIE - in die aardbewing onder die 7 de seel (Openb. 11:19) en (Openb. 16:17-21, sewende skaal), sal die groot stad in 3 dele verdeel word en die stede v/d nasies val.

- son verduister, swart soos harige sak; maan sal sy glans nie gee nie - soos bloed
- kragte van die hemele sal geskud word
- sterre val op aarde soos 'n vyeboom wat geskud word
- hemel wyk weg soos 'n boek wat toerol
- berge en eilande word uit plekke versit
- konings, grotes, rykes, owerstes, magtiges, slawe, vrymense steek hulleself weg in spelonke/rotse van berge (benoudheid v/d nasies in hulle radeloosheid)
- see en branders dreun
- mense harte beswyk van vrees...verwagting
- almal bang vir die toorn van die Lam - GOD SE WRAAK OPPAD

(2)  ANDER SKRIFTE RONDOM HIERDIE TYDPERK:
-  Aan die einde van die 6 de seel, en begin van 7 de seel: 
   Verseeling v/d 144 000 (uit die stamme van Israel/manne/maagdelik rein/in hulle mond geen bedrog gevind)(Openb. 7:4) - (lees ook van hulle in Openb. 14).
Baie geleerdes glo dat die doel van die 144 000 is om te evangeliseer, maar daar is heelwat verskille hieroor.  Ons weet egter dat 'n doel vir ons beskryf word in Openb. 14 - hulle is vrygekoop uit die mense as "EERSTELINGE VIR GOD EN DIE LAM" - EN HULLE VOLG DIE LAM WAAR HY OOKAL HEENGAAN.

LET WEL DAT GOD SE WRAAK VOLGENDE KOM, ONDER DIE 7 DE SEEL, WAARONDER NOG BAIE DINGE GAAN GEBEUR, NL. DIE  7 Basuine (en 3 Wee), DIE 7 Donderslae, en DIE 7 Plae (of Skale) - (dit wil lyk of die 7 basuine en 7 skale moontlik op dieselfde tyd gaan gebeur:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/volgorde-eindtyd-gebeure.html 
================================================================
Skrifgedeeltes:
(Mat 24:29-31)(Mar 13:24-26)(Luk 21:25-28)(Openb. 6:11-17)(Openb. 7:1-17) 
________________________________________________________________

VYFDE SEël volgens Openbaring

VIR DIE EERSTE 4 SEELS, GAAN NA:
___________________________

Kom ons vgl. eerstens die vyfde seel in Openb. met dit wat Jesus volgende gese het in die Evangelies:
Vyfde Seël  - (Openb. 6:9-11): (onder die altaar siele v/d wat gedood is ter wille van God + getuienis...)
----------------------------------------------------------------
                 - (Matt. 24:15-28) GROOT VERDRUKKING- gruwel van verwoesting - die in Judea moet vlug na berge;  dae verkort; valse christusse en valse profete 
----------------------------------------------------------------
                 - (Mark. 13:14-23) VERDRUKKING SOOS NOG NOOIT GEWEES HET NIE- gruwel van verwoesting waarvan Dan. gepraat het - die in Judea vlug na berge...dae verkort...; valse christusse en valse profete  
----------------------------------------------------------------
                 -  (Luk. 21:20-24) GROOT NOOD IN DIE LAND EN TOORN OOR HIERDIE VOLK - wanneer Jerusalem deur leers omsingeld, dan verwoesting naby - die in Judea dan vlug na berge; deur swaard val, as krygsgevangenes geneem word na al die nasies - Jerusalem sal vertrap word...
================================================================
(1) Onder die vyfde seël (Openb. 6:9-11) word gesien,  "onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het".  Dit spreek dus van "verdrukking" en die wat doodgemaak is ter wille van hulle geloof (ONDER DIE 4 DE SEEL DOODGEMAAK). Dit is duidelik dat die wat gesien word onder die altaar, nie die enigstes is wat doodgemaak word vir hulle geloof nie, maar dat die tydperk van verdrukking nog nie verby is nie, want,  kyk die woorde:  "En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. So, volgens Openbaring, gaan die 5 de seel tydperk nie oor net die wat reeds doodgemaak is vir hulle geloof nie, maar ook oor die wat nog doodgemaak gaan word.
(2) Volgens die Evangelies(Matt. 24:15-28)(Mark. 13:14-23)(Luk. 21:20-24), het Jesus vir ons geleer dat hierdie tydperk gepaardgaan met: 
-  groot verdrukking - van hierdie verdrukking, het Jesus ook die volgende opmerking gemaak:   "Want daardie dae sal daar ‘n verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.  En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word". -  Hy het ook spes. gepraat van die:  gruwel van die verwoesting (waarvan gespreek is deur die profeet Daniël - wat sal staan in die heiligdom); 
-  en beveel dat die wat in Judéa is, na die berge vlug (wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie; en wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae);  en dat hulle moet bid dat hulle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie...
-  Hy het ook gewaarsku teen  valse christusse en valse profete.

Dit is duidelik dat hierdie spesifiek verwys na die "in Judea" en "Jerusalem" -  en na die "gruwel v/d verwoesting in die heiligdom" (wat in die tempel in die heilige stad sal wees, nl. Jerusalem);  kyk ook (Luk 21:20 - "En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is" ;  - en l.w. die woorde in v. 23: - "daar sal ‘n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk".  (Luk 21:24)  "En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is". 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAAR is die "groot verdrukking" net beperk  tot die wat in Judea en in Jerusalem is?: - Die groot verdrukking begin met die "gruwel van verwoesting", waar die Antichris sy plek inneem in die tempel  en die verwoesting van Jerusalem -  die wat in Judea is, moet dan na die berge vlug... - kyk na die woorde:  groot nood in "hierdie land" en toorn oor "hierdie volk"..... (want dit is hoe Jesus dit beskryf het). Daar is ook 'n spes. tydperk daaraan gekoppel:  tyd, tye en halwe tyd (drie en half jaar)(1260 dae) - Openb. 12... - dit is ook die tyd waarin die Antichris gaan regeer. Ons sien ook dat, na die bou v/d tempel, die heilige stad deur die heidene vertrap sal word, l.w. ook "vir die 42 maande" (Openb. 11).  Ons sien ook dat nadat die offer afgeskaf, en die gruwel opgerig is, daar ook "1290 dae gaan verloop" (Dan. 12)(en natuurlik, welgeluksalig hulle wat 1335 dae bly verwag!).  DIT IS DUIDELIK DAT DIE TYD VAN DIE GROOT VERDRUKKING (die tyd van die 5 de seel), OOK DIE TYD IS WAARIN DIE ANTICHRIS SAL REGEER (NADAT HY GEOPENBAAR IS, EN NADAT HY GAAN SIT HET IN DIE TEMPEL ASOF HY GOD IS).  JERUSALEM SELF SAL VERWOES WORD, DAAR SAL GROOT NOOD IN DIE LAND WEES, EN TOORN OOR DIE ISRAELITIESE VOLK.  So, alhoewel die woorde "Groot Verdrukking" dus lyk of dit spes. verwys na die wat in Judea is, is dit tog duidelik uit die skrif dat dit  nie net "hierdie volk" is wat vedruk gaan word nie!  (En alhoewel vedrukking onder die 4 de seel net oor 'n 4 de deel van die aarde is, kan dieselfde nie ten opsigte van "verdrukking" gese word onder die 5 de seel nie!).  Ons moet onthou dat die "gruwel van verwoesting" spes. praat deels van die openbaarmaking van die antichris, hoe hy sal gaan sit in die tempel, en maak asof hy God is.  Ook sal die valse profeet die aardbewoners oortuig om 'n beeld te maak vir die "dier" (die antichris), en almal wat nie die beeld aanbid nie, sal gedood word! En l.w. dat die antichris oor die hele aarde sal heers, nie net oor Judea, of 'n vierde deel van die aarde nie!  So, alhoewel die "groot verdrukking" onder die 5 de seel tydperk spes. verwys na die wat in Judea is, beteken dit nie dat dit net hulle is wat vedruk sal word nie! EN KYK OPENB. 7:9 EN 14 - (Openb. 7:9)  "Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale (duidelik verwys dit nie net na die volk van Israel nie!); hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; (Openb. 7:14)  En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die GROOT VERDRUKKING kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam".

--------------------------------------------------------------------
(Openb. 12:15-17)   -  LET OP HOE DIE DRAAK VERTOORN IS OP "DIE VROU" OMDAT DIE "AARDE HAAR TE HULP GEKOM HET", EN HOE HY DAN WEGGAAN OM OORLOG TE VOER (1) "teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar", en (2) "die wat die getuienis van Jesus Christus hou" - wie is hulle? - Natuurlik die Christene!
----------------------------------------------------------------

ANDER DINGE WAT DUIDELIK IS ONDER DIE 5 DE SEEL:

- "dier" (Antichris) laster teen God en regeer vir 42 maande lank (voer oorlog teen die heiliges, en oorwin hulle)(Openb. 13)(Dan. 7:25) http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/die-antichris.html

- hierdie is ook die tyd wanneer die valse profeet gaan opstaan (dier uit die aarde - Openb. 13) - en maak dat hulle 'n beeld maak vir die dier en dat almal wat nie die beeld aanbid nie, gedood word....... http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/die-valse-profeet.html

- vir die antichris om in die tempel te gaan sit, en voorgee dat hy God is, beteken dat die tempel op daardie stadium klaar gebou moet wees - vgl. dit gerus met Openb. 11.  En l.w. Openb. 11:1,2 - dat die tydperk waarin die heidene die heilige stad gaan vertrap, is 42 maande! (en kyk bietjie hoe die voorhof nie gemeet word nie, omdat dit aan die heidene gegee is - het dit miskien iets te doen met die koepel wat daar staan?). Baie geleerdes is van mening dat die tempel nie fisies gebou hoef te wees teen daardie tyd nie, maar dat die "tent" bloot opgestel kan word (wat oornag kan plaasvind), maar daar is heelwat redenasie hieroor.  (Dan. 12:11 en 12: -van die tyd wat die voortdurende offer afgeskaf is en die ontsettende gruwel opgerig is, 1290 dae verloop - "salig is die wat bly verwag 1335 dae" (Dan. 12), maar niemand weet die dag en uur waarop Jesus terugkom nie - Matt. 24:36; Mark. 13:32).  http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/04/eindtyd-onderwerpe-42-maande.html  ;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/die-tempel-van-god.html

-  en vgl. dit ook met die: 2 Getuies (ook 1260 dae/42 maande) - Openb. 11:1-12 http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/02/eindtyd-onderwerpe-die-2-getuies.html

- en vgl. dit met die "dier uit die see" (Openb. 13) - vir die dier om die 10 konings se mag te ontvang, moes die 10 konings alreeds opgestaan het op hierdie stadium (skarlakenrooi dier - Openb. 17, waaroor Babilon heerskappy voer)(wat ook beskryf word "uit" die 4 de dier van Dan. 7:23,24) -  drie van hierdie konings sal ontwortel word om plek te maak vir die antichris (die "dier uit die see"- Openb. 13).  

-  Dus, die stad Babilon moes ook al op hierdie stadium regeer oor die konings v/d aarde! (wat ook verantwoordelik is vir die doodmaak van baie heiliges - wat moontlik iets te doen het met 'n vierde deel v/d aarde - 4 de seel???). Ook oor Babilon is daar heelwat verskille onder geleerdes, en alhoewel dit wil lyk volgens die skrif of dit na 'n fisiese stad Babilon verwys, verwys die Skrif ook daarna as 'n "verborgenheid" (Openb. 17:5).http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/04/eindtyd-onderwerpe-verdere-aantekening.html  ;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/09/gaan-uit-haar-uit-my-volk.html

VIR KORT OPSOMMINGS OOR SKRIFGEDEELTES WAARIN BABILON, DIE SKARLAKENROOI DIER, DIE DIER UIT DIE SEE EN DIE DIER UIT DIE AARDE BESPREEK WORD, GAAN NA: http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/kort-opsommings-van-dan-278-en-11-openb.html
================================================================
Skrifgedeeltes/Uiteensetting:

(Openb. 6:9-11)
(Mat 24:15-27)(Mar 13:14-23)(Luk 21:20-24)========================================================================(Openb. 12:11-17)
Let ook op die "‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd" (3 en half jaar)(of 42 maande) - http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/04/eindtyd-onderwerpe-42-maande.html Nerens in die Skrif word verklaar dat die Groot Verdrukking 7 jaar duur nie, maar wel 'n tyd, tye en 'n halwe tyd (1260 dae) (42 maande)(3 en 'n half jaar).  Die idee van "7 jaar", is 'n begrip wat verkry word uit Dan. 9 - omdat die "vors" vir "een week" lank 'n sterk verbond sluit, maar in die middel v/d weekspysoffer en dankoffer laat ophou (iets waarna ook verwys word in eindtydskrifte), d.w.s. offer ophou in die middel v/d week, en dit dan 'n tyd, tye en 'n halwe tyd (3 en half jaar)(Dan. 12:7-11) gaan duur vandat dit gebeur, dan moet die volle week wys op 7 jaar.  Daar is egter heelwat geskille hieroor onder geleerdes, siende Dan. 9 ook geskiedkundig bewys kan word, maar die woorde wat gebruik word in Dan. 9:24: " ... om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak  en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring...", is dieselfde bewoording wat gebruik word in ander eindtydskrifte.  Daarom dan dat sommige geleerdes verwys na 'n 7 jaar verdrukking, terwyl die Groot Verdrukking eintlik net 3 en 'n half jaar gaan duur.
================================================================

VIERDE SEël volgens Openbaring

VIR DIE EERSTE DRIE SEELS, GAAN NA:

_____________________________
Kom ons vgl. eerstens die vierde seel in Openb. met dit wat Jesus gese het:
Vierde Seël  -  (Openb. 6:7,8)-  (VAAL PERD) - "mag om dood te maak, hongersnood, pes, wilde diere"(...sy naam die dood, doderyk volg hom, mag oor vierde deel v/d aarde om dood te maak, hongersnood, pes, wilde diere)"
----------------------------------------------------------------
                 -  (Matt. 24:9-14) -VERDRUKKING - SAL JULLE DOODMAAK EN HAAT- Valse Profete + ongeregtigheid vermeerder, liefde verkoel; evangelie v/d koninkryk sal aan hele wereld verkondig word; wie volhard tot einde, sal gered word (v. 9-14).
----------------------------------------------------------------
                 -  (Mark. 13:9-13)  -BROERS SAL MEKAAR OORGEE OM DOODGEMAAK TE WORD, EN VADER SY KIND, EN KINDERS SAL TEEN HULLE OUERS OPSTAAN- SAL DEUR ALMAL GEHAAT WORD- nie worry oor wat getuig - evangelie aan alle nasies verkondig word- wie volhard tot die einde, sal gered word  
----------------------------------------------------------------
                 -  (Luk. 21:12-19)           - VERVOLGING - GETUIG - NIE WORRY OOR WAT JY SAL GETUIG - SAL OORGELEWER WORD DEUR OUERS, BROERS, BLOEDVERWANTE, VRIENDE - VAN JULLE DOODMAAK, SAL GEHAAT WORD- deur volharding lewe in besit neem  
=================================================================
(1) Volgens die vierde seel van Openbaring, is hierdie 'n tydperk waarin hulle mag het oor 'n vierde deel van die aarde, (1)  om dood te maak,  (2)  hongersnood, (3)  pes en (4)  wilde diere. Ons sien dus hier "verdrukking" (nog voor die "groot verdrukking" periode wat onder die volgende seel plaasvind), maar hierdie tydperk is net oor 'n vierde deel v/d aarde (alhoewel nie dieselfde gese kan word van die 5 de seel typerk nie - die 5 de seel is nie beperk tot 'n vierde deel van die aarde nie).

(2) Vgl. dit met wat Jesus volgende vertel het oor die eindtye:  
-(1) verdrukking, sal oorgegee word deur broers en familie, en doodgemaak word - sal deur die nasies gehaat word ter wille van Sy Naam.  
-(2) Daar sal baie valse profete opstaan en
-(3) die ongeregtigheid sal vermeerder/liefde van meeste sal verkoel.  
-(4) Dit is die tyd waarin die evangelie (van die koninkryk -Matt. 24:14)aan die hele wereld verkondig gaan word.  
Let ook op Jesus se woorde: "wie volhard tot die einde, sal gered word" 
- Heiliges/Christene sal doodgemaak word ter wille van die Here Jesus se Naam, maar hierdie is net oor 'n vierde deel vd aarde.  Let ook op die woorde: ongeregtigheid sal vermeerder/liefde van meeste sal verkoel" - voor die antichris geopenbaar word, is die skrif duidelik dat die afval eers moet plaasvind (en tot die sonde vol), en ons sal sien dat dit onder die 5 de seel is wat die antichris plek in die tempel inneem-so hierdie is dus 'n tyd van "afval".    
Die 4 de seel tydperk verwys NIE na die Groot Verdrukking nie - die Groot Verdrukking vind plaas onder die 5 de seel.
--------------------------------------------------------------------------

Skrifgedeeltes/Uiteensetting:

(Openb. 6:7,8)(Mat 24:9-15)(Mar 13:9-13)(Luk 21:12-19)

(2Th 2:3)  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers (dit is voor die wederkoms en ons vereniging met Hom) moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf

(Dan 8:23)  "Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal ‘n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan" - so dus beteken dit dat die "goddelose eers die maat moet volmaak", voordat hierdie koning (die antichris) sal optree (of geopenbaar word).
___________________________________________________